Сурап-билүү кызматы:
(3222) 7-21-60
(3222) 5-52-18
Меню
» » » Ош шаардык Кеңешинин РЕГЛАМЕНТИ

Ош шаардык Кеңешинин РЕГЛАМЕНТИ

27 февраль 2019, Среда
3 483
0

                                                                     Ош  шаардык Кеңешинин

РЕГЛАМЕНТИ


(Ош шаардык Кеёешинин 2021-жылдын 18-февралындагы № 263 токтому менен ъзгърт\лър жана толуктоолор  киргизилген)


           Бул Регламент Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө», «Жергиликтүү Кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө», «Жергиликтүү Кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө», «Ош шаарынын статусу жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамдарынын, жергиликтүү Кеңештердин иш-аракетин, иш-кагаздарды жүргүзүүнү уюштуруу, муниципалдык кызматта иштөөнү жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын негизинде иштелип чыккан.

                                   

          


1-глава. Регламентте колдонулуучу терминдер.


1.     Бул  Регламенттеги төмөндө келтирилген аныктамалар жана түшүнүктөр төмөнкүдөй мааниге ээ:

шаардык Кеңештин ченемдик укуктук актыларынын базасы – шаардык Кеңеш тарабынан кабыл алынган жана катталган ченемдик укуктук мүнөздөгү токтомдордун жыйнагы;

компетенция - мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын юридикалык жактан белгиленген укуктарынын жана милдеттеринин жыйындысы;

кызыкчылыктардын кагылышуусу – жүктөлгөн милдеттерди аткарууда депутаттардын мүлктүк же башка жеке кызыкчылыктарынын коомдук жана мамлекеттик (улуттук) кызыкчылыктар менен каршы келген кырдаал;

  ченемдик укуктук актынын долбоорунун лингвистикалык экспертизасы - юридикалык техниканын эрежелеринин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен токтом долбоорунун текстинин заманбап кыргыз жана орус тилдеринин ченемдерине ылайыктуулугун баалоо жана грамматикалык, синтаксистик, стилистикалык, логикалык, редакциялык-техникалык каталыктарды жана терминдерди колдонуудагы каталыктарды четтетүү боюнча сунуштамаларды берүү;

  ченемдик укуктук акт - шаардык Кеңештин компетенциясынын чегинде укук ченемдерин (укуктук ченемдерди) белгилөөгө, өзгөртүүгө же жокко чыгарууга багытталган, аныкталган формадагы расмий документ;

ченем жаратуу иш-аракети - токтомдорду даярдоо, экспертизалоо, кабыл алуу (чыгаруу), өзгөртүү, толуктоо, чечмелөө, алардын колдонулушун токтотуу, күчүн жоготту деп табуу же болбосо жокко чыгаруу боюнча илимий жана уюштуруу иштери;

ченем жаратуу техникасы - ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун даярдоо эрежелеринин системасы;

ыйгарым укуктар – жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өздөрүнө жүктөлгөн иш-милдеттерди аткарууга багытталган белгилүү бир ишти жүзөгө ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган укугу;

жыйындын протоколу – жыйындын жүрүүсүндө жүргүзүлгөн жазуулардын, берилген баяндамалардын, чыгып сүйлөөлөрдүн, маалымкаттардын тезистерин, чечимдердин долбоорлорунун негизинде түзүлгөн документ;

протоколдук чечим, тапшырма – сессиянын, Президиумдун жана туруктуу депутаттыккомиссиянын отурумунун жүрүшүндө ал боюнча токтом кабыл алынбоочу шаардык Кеңештин чечими, тапшырмасы;

    фракция – депутаттык фракция – бир саясий партиядан тизме боюнча шайланган шаардык Кеңештин депутаттарынын бирикмеси;

экспертиза - эксперттердин ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун Кыргыз Республикасынын колдонулуучу мыйзамдарынын талаптарына ылайыктыгын талдоо жана баалоо жүргүзүү боюнча иш-аракети;

-добуш берүүнүн  жекече карточкасы- бул ар бир маселе боюнча депутаттын жеке добуш берүүсүн камсыздоочу карточка;

-сессиянын, президиумдун стеннограммасы- сессияларда жана президиумда баяндамалардын, сөздөрдүн жана башка чыгып сүйлөөлөрдүн аудио жазуудан алынган сөзмө-сөз жазуу көчүрмөсүн билдирген документ.

  Бул Регламентте колдонулуучу, бирок бул главада камтылбаган терминдер, алардын жалпы кабыл алынган маанилерине ылайык колдонулат.


2- глава. Жалпы жоболор


2.       Ош шаардык Кеңеши (мындан ары шаардык кеңеш) – мыйзам тарабынан белгиленген тартипте шаардын эли тарабынан түздөн-түз шайлануучу жана өз иш-аракетин коллегиалдуу негизде жүзөгө ашыруучу, шаардын өз алдынча башкаруусунун өкүлчүлүк органы.

  Шаардык Кеңеш пропорционалдык система боюнча 4 жылдык мөөнөткө шайлануучу 45 депутаттан турат.


3.    Шаардык Кеңеш мөөрү, штампы жана символикалары бар бланктары, банктык мекемелерде эсептик счету, жеке мүлкү бар, өз милдеттери боюнча жооп бере алган юридикалык жак болуп, ал өзүнүн атынан сатып ала алат жана мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарын жана милдеттерин ишке ашыра алат, сотто жоопкер жана доогер боло алат.Шаардык Кеңеш Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган  өзүнүн функцияларына жана ыйгарым укуктарына тийиштүү маселелерди өз алдынча чечет, өзү кабыл  алган чечимдердин аткарылышын камсыз кылат, алардын аткарылышына көзөмөл жүргүзөт. 


4.    Шаардык Кеңештин Регламенти Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан каралган ыйгарым укуктарды шаардык Кеңеш тарабынан жүзөгө ашыруу тартибин жана жол-жобосун, анын ишин уюштурууну аныктайт.

     Регламентти зарыл болгон учурда өзгөртүү жана ага толуктоолорду киргизүү шаардык Кеңештин төрагасынын, депутаттык фракциялардын, туруктуу депутаттык комиссиялардын демилгеси менен жүргүзүлөт.   


5.    Сессия – шаардык Кеңештин жогорку органы болуп саналат. Шаардык Кеңештин сессиясы зарылдыгына жараша, кварталына бир жолудан кем эмес шаардык Кеңештин төрагасы тарабынан же депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн биринин талабы боюнча  чакырылат.


6.    Сессиянын, Президиумдун, фракциялардын, туруктуу жана убактылуу депутаттык комиссиялардын жыйындары, депутаттык жана бюджеттик угуулар, ошондой эле шаардык Кеңештин иши менен байланышкан башка иш-чаралар шаардык Кеңештин ишинин формалары болуп эсептелинет.


7.    Шаардык Кеңеште депутаттар тарабынан чечимдерди кабыл алуу мыйзамдуулук, коллегиялдуулук, саясий көп түрдүүлүк, көп партиялуулук, обьективдүүлүк, маселелерди эркин талдоо принциптерине негизделет.

        Сессияга катышуу үчүн сессияга киргизилген маселелерди кароого тиешелүү жана кызыккан жактар чакырылат.

      Шаардык Кеңештин сессиясы ачык өткөрүлөт. Зарыл болгон учурларда шаардык Кеңештин чечими менен жабык сессиялар өткөрүлөт. 

      Жабык сессия мамлекеттик жана коммерциялык сырды сактоо, жарандардын жеке турмушуна жана менчигине байланышкан маалыматтар тарабаш максатында уюштурулат. Жабык сессиянын чечимдери депутаттардын үчтөн эки бөлүгүнүн добушу менен бекитилет. 

Жабык сессия төраганын, Президиумдун, шаардык Кеңештин комиссияларынын, фракциялардын  же депутаттардын үчтөн бир бөлүгүнүн демилгеси менен чакырылат. 

            Жабык сессияда төрага депутаттарга жабык сессиянын чакырылышынын максатын түшүндүрөт. 

            Жабыксессиянын протоколу мыйзамда каралган тартипте шаардык Кеңеште   сакталат. 

8.    Шаардык Кеңештин депутаты төмөнкү учурларда мамлекеттик кызматта же муниципалдык кызматта боло албайт:

а) эгерде ал жетекчилик кызмат ордун ээлеген мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы ал депутаты болуп саналган жергиликтүү башкаруунун өкүлчүлүктүү органы да (шаардык Кеңеши) ошол эле шаардын аймагынын чектеринде жайгашкан болсо;

б) эгерде ал мамлекеттик же муниципалдык кызматта турган мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы ал депутаты болуп саналган жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органына (шаардык Кеңешине) отчеттуу болсо;

в) эгерде ал мамлекеттик же муниципалдык кызматта турган мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисин шайлоого, дайындоого, бошотууга сунуштоо ал депутаты болуп саналган ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү  органынын (шаардык Кеңешинин) ыйгарым укуктарына тийиштүү болсо.

г) депутаттык ыйгарым укуктарды ошондой эле республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын эсебинен шаардын калкына кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик же муниципалдык ишкананын жетекчисинин кызмат орду менен айкалыштырууга болбойт.

д) шаардык Кеңештин депутаты өзүнүн депутаттык мандатын депутаттык ишке байланышпаган максаттарда пайдаланууга укуксуз.

е) Бир эле адам бир гана Кеңештин (шаардык же Жогорку) депутаты боло алат.


9.     Шаардык Кеңештин депутаты өзүнүн депутаттык мандатын депутаттык ишмердикке байланышпаган максаттарда пайдалана албайт.


10.   Шаардык Кеңештин депутаты менчиктин түрүнө карабастан ишкананын, мекеменин, уюмдун администрациясынын демилгеси боюнча (ишкана, мекеме, уюм толук жоюлган учурлардан тышкары) иштен бошотулбайт, ошондой эле шаардык Кеңеш менен алдын-ала макулдашпастан, тартип жазасы катары төмөн акы төлөнүүчү ишке (кызматка) которулбайт.


3-глава. Шаардык Кеңештин жаңы чакырылышынын биринчи сессиясы


11.   Өткөн чакырылыштагы депутаттардын ыйгарым укуктары жаңы чакырылыштын биринчи сессиясы ачылган же шаардык Кеңеш мөөнөтүнөн мурда таркатылган учурдан тартып токтотулат.


12.  Жаңы шайланган шаардык Кеңештин биринчи сессиясы мурдагы чакырылган кеңештин төрагасы тарабынан тиешелүү кеңешке шайлоонун натыйжалары расмий жарыяланган күндөн тартып эки жумалык мөөнөттөн кечиктирилбестен чакырылат. 

Шаардык Кеңештин биринчи сессиясын жашы боюнча улуу депутат ачат жана шаардык Кеңештин төрагасы шайланганга чейин алып барат.


13.Биринчи сессияны даярдоону шаардык Кеңештин аппараты жүргүзөт.


14.   Шаардык Кеңештин биринчи сессиясынынкүн тартибине Кеңештин төрагасын жана анын орун басарларын шайлоо, Кеңешти уюштуруунун дагы башка эң маанилүү маселелери киргизилет.


15.    Төрага шайлангандыгы жөнүндө токтомго сессияда төрагалык кылуучусу кол коет. Шаардык Кеңештин төрагасы шайлангандан кийин сессияны төрага алып барат.

Мындан ары бардык кабыл алынган токтомдорго, протоколго жана стенограммага жаңы шайланган төрага кол коет.


4-глава. Шаардык Кеңештинтөрагасы жана анын орун басары.


16.   Шаардык Кеңештин төрагасы сессияда шаардык Кеңештин депутаттарынын ичинен жашыруун добуш менен шаардык Кеңештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө шайланат. 

•   Шаардык Кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкерликти көрсөтүүгө фракция же фракциялардын коалициясы укуктуу. Фракция же фракциялардын коалициясы бир талапкерди көрсөтүүгө укуктуу. 

•  Шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын жарымынан көбү катышса, шаардык Кеңештин төрагасын шайлоо болуп өттү деп эсептелет. 

•  Шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгү добуш берген талапкер, шаардык Кеңештин төрагасынын кызмат ордуна шайланды деп эсептелет.


 17.   Шаардык Кеңештин төрагасы кызматына талапкер шаардык Кеңештин депутаттарынын алдында өзүнүн программасы менен чыгып сүйлөйт жана алардын суроолоруна жооп берет.

Ага чыгып сүйлөөгө 7 минутага чейин, суроолорго жооп берүүгө 12 минутага чейин жана жыйынтыктап чыгып сүйлөөгө 3 минутага чейин убакыт берилет.


18.   Шаардык Кеңештин төрагалык кызмат ордуна талапкерди жактап же ага каршы чыгып сүйлөөгө 3 минутага чейин убакыт берилет.


19.   Шаардык Кеңештин төрагалык кызматына талапкер жашыруун добуш берүү үчүн бюллетенге анын талапкерлигин киргизгенге чейин талапкерлигинен баш тарта алат. Баш тартуу добуш берүүсүз кабыл алынат.


20.   Талкуу токтогондон кийин эсептик комиссия шаардык Кеңештин төрагалык кызматына талапкерлердин фамилиясын жашыруун добуш берүү үчүн бюллетенге киргизет.


21.   Эгерде талапкер депутаттардын жалпы санынан көпчүлүк добуш ала албаса, жаңы талапкерди көрсөтүү жүргүзүлөт.

а)  Эгерде бюллетенге киргизилген талапкерлердин саны экиден көп болсо жана алардын

бири да шайланган депутаттардын жалпы санынын тиешелүү көпчүлүк добушун ала албаса, көбүрөөк добуш алган эки талапкерге кайра шайлоо өткөрүлөт.

б)  Кайталап добуш берүү учурунда депутаттардын жөнөкөй көпчүлүк добушуна ээ болгон        талапкер шайланды болуп эсептелет.

в)  Эгерде добуш берүү бюллетенине эки же бир талапкер киргизилип, алардын бири да шайлоонун жыйынтыгы боюнча тиешелүү сандагы добуш ала албаса, мындай учурда шаардык Кеңештин төрагалыгына талапкерлерди көрсөтүү кайталап жүргүзүлөт.


22.    Бюллетенге добуш берүү үчүн киргизилген жана депутаттардын жалпы санынан добуштун тийиштүү көпчүлүгүн ала албаган депутаттарга, талапкерлигин кайта көрсөтүүгө жол берилбейт.


23.   Шаардык Кеңештин төрагасынын шайлангандыгы жөнүндө шаардык Кеңештин токтому кабыл алынат.


      Шаардык Кеңештин төрагасы туруктуу негизде саясий муниципалдык кызматты ээлейт жана илимий, педагогикалык жана башка чыгармачылык ишмердиктен тышкары, башка акы төлөнүүчү кызматты ээлөөгө укугу жок.


24.    Шаардык Кеңештин төрагасы:

а)  шаардык Кеңештин сессиясын чакырат жана алып барат;

б) шаардык Кеңештин сессиясын даярдоого жалпы жетекчиликти жүзөгө ашырат, шаардык Кеңештин сессиясынын кароосуна киргизилүүчү маселелердин даярдыгын көзөмөлдөйт;

в) шаардык Кеңештин токтомдоруна кол коет жана алардын аткарылышына көзөмөлдү ишке ашырат;

г) шаардык Кеңештин туруктуу жана убактылуу депутаттык комиссияларынын ишин координациялайт;

д)  шаардык Кеңештин аппаратынын ишин көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырат;

е)  шаардык Кеңештин төрагасынын орун басарлары, туруктуу жана убактылуу депутаттык  комиссиялардын төрагалары тарабынан алардын кызматтык милдеттеринин аткарылышын көзөмөлдөйт;

ж) фракцияларга (депутаттарга) өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууда, жарандарды кабыл алууда, шайлоочулар алдында отчет берүүдө көмөк көрсөтөт, аларды маалымат менен камсыз кылат, депутаттардын укуктарын жана милдеттерин ишке ашыруу менен байланышкан маселелерди карайт;

з) шаардык Кеңештин жана анын органдарынын иши жөнүндө айкындуулукту камсыз кылат;

и)  мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдар, эл аралык уюмдар жана жарандар менен болгон мамиледе  шаардык Кеңештин атынан  иш алып барат;

к) шаардык Кеңештин аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенишүүсүн уюштурат;

л)  шаардык Кеңештин аппараты, бөлүмдөрү жөнүндө жоболорду бекитет;

м) шаардык Кеңештин депутаттарынын жана аппарат кызматкерлеринин иш сапарлары тууралуу, сессиянын кароосуна материалдарды даярдоо үчүн жумушчу топторду жана комиссияларды түзүү маселелери боюнча жана ошондой эле өз компетенциясына кирген маселелер боюнча буйруктарды чыгарат;

н) Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамына ылайык, шаардык Кеңештин аппарат жетекчисинин көрсөтүүсү боюнча шаардык Кеңештин аппарат кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

 о) шаардык Кеңештин бекитилген бюджетине жана чыгымдар сметасына ылайык шаардык Кеңешке бөлүнгөн каражаттарды тескейт;

п) шаардык Кеңештин жана анын органдарынын, депутаттардын жана аппарат кызматкерлеринин аброюн жана кадыр-баркын сактоо жана коргоо боюнча чараларды көрөт;

р) шаардык Кеңештин карамагында турган жайларды, курулмаларды, жабдууларды, автоунааларды жана ошондой эле аймактарды пайдаланууну көзөмөлдөйт;

с) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо, Кыргыз Республикасынын ардактуу наамдарын ыйгаруу жөнүндө өтүнүч менен тийиштүү жактарга кайрылат.


25. Шаардык Кеңешинин төрагасын ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу мыйзамдын жана ушул Регламенттин негизинде жүргүзүлөт. Коалициянын жоюлуусу же кайрадан жаңы коалициянын түзүлүүсү төраганы кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотууга негиз болбойт.


26.   Шаардык Кеңештин төрагасынын орун басары шаардык Кеңештин сессиясында депутаттардын ичинен депутаттардын жалпы санынан көпчүлүк добушу менен шаардык Кеңештин ыйгарым укук мөөнөтүнө шайланат.

    Шаардык Кеңештин төрагасы, шаардык Кеңештин  төрагасынын орун басары кызматына экиден кем эмес талапкерлерди көрсөтүү укугуна ээ.


 27. Шаардык Кеңештин төрагасынын  орун басарын шайлоо жол-жоболору шаардык Кеңештин төрагасын шайлоо жол-жоболору менен бирдей болот.


28. Шаардык Кеңештин төрагасынын  орун басары туруктуу негизде саясий муниципалдык кызматты ээлейт жана илимий, педагогикалык жана башка чыгармачылык ишмердиктен тышкары башка акы төлөнүүчү кызматты ээлөөгө укугу жок. 


29. Шаардык Кеңештин төрагасынын орун басары шайлангандыгы жөнүндө шаардык Кеңештин токтому кабыл алынат. 


30. Шаардык Кеңештин төрагасынын   орун басары:

а) төрага жок болгон учурда анын функцияларын аткарат;

б)  фракциялар, туруктуу депутаттык комиссиялар менен өз ара иш алып барат;

в) шаардык Кеңештин эл аралык жана коомдук уюмдар, мамлекеттик жана муниципалдык  органдар менен өз ара аракеттенишүүсүн жүзөгө ашырат;

г) төраганын тапшырмасы боюнча шаардык Кеңештин сессиясын алып барат;

д) шаардык Кеңештин төрагасынын мыйзамга каршы келбеген башка тапшырмаларын аткарат.


31. Шаардык Кеңешинин төрагасынын орун басарлары ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу мыйзамдын жана ушул Регламенттин негизинде жүргүзүлөт. Коалициянын жоюлуусу же кайрадан жаңы коалициянын түзүлүүсү төраганын орун басарларын кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотууга негиз болбойт.


32. Шаардык Кеңештин төрагасынын же төраганын   орун басарынын суранычы боюнча, аларга жүктөлгөн милдеттерди аткарууга мүмкүн болбогон жагдайларга байланыштуу, шаардык Кеңеш тарабынан шаардык Кеңештин төрагасынын же анын  орун басарынын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн. 

      Шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы санынан көпчүлүк добушу менен ачык добуш берүү менен шаардык Кеңештин төрагасынын же анын орун басарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө токтом кабыл алынат. 


33. Шаардык Кеңештин төрагасынын же анын   орун басарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө чечим кабыл алынбаган учурда, шаардык Кеңештин төрагасы же төрагасынын орун басары Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси тарабынан белгиленген мөөнөттө өз ыйгарым укуктарын токтотууга укуктуу.


34. Шаардык Кеңештин сессиясында шаардык Кеңештин төрагасы жана төраганын  орун басары жашыруун добуш берүү менен өз кызматтарынан чакырылып алынышы мүмкүн. Аларды чакырып алуу жөнүндө маселе депутаттардын жалпы санынын үчтөн биринин же фракциянын демилгеси менен киргизилиши мүмкүн.


35. Шаардык Кеңештин төрагасын чакырып алуу жөнүндө чечим,  шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинен кем эмес добуш берген учурда кабыл алынган болуп эсептелинет. 

      Шаардык Кеңештин төрагасынын орун басарын чакырып алуу жөнүндө чечим, шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгү добуш берген учурда кабыл алынган болуп эсептелинет. 

      Шаардык Кеңештин төрагасын жана анын  орун басарын чакырып алуу боюнча жашыруун добуш берүү бул Регламент тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт.


5-глава.Шаардык Кеңештин туруктуу, убактылуу жана жумушчу комиссиялары


36. Шаардык Кеңеш туруктуу, убактылуу жана жумушчу комиссияларды түзөт. Шаардык Кеңештин депутаттарынын комиссиялардын ишине катышуусу бул Регламентке жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык фракциялардын тапшырмасы боюнча жүзөгө ашырылат.


37. Туруктуу комиссиялар шаардык Кеңештин түзүмдүк бөлүктөрү болуп эсептелинет жана шаардык Кеңештин токтому менен кезектеги чакырылыштын депутаттарынын ыйгарым укук мөөнөтүнө түзүлөт.


38. Комиссиялардын тизмегин, иш багытын, сандык курамын, түзүлүш тартибин жана ишин шаардык Кеңештин сессиясы аныктайт.

Комиссиялардын сандык курамына ар бир фракциядан мандаттардын саны пропорционалдуу болуусу тийиш.

Туруктуу депутаттык комиссиялардын саны жана курамы боюнча шаардык Кеңештин токтому кабыл алынат.


39. Чакырылыштын ыйгарым укуктар мөөнөтүнүн ичинде, зарыл болгон учурда шаардык Кеңеш жаңы туруктуу же убактылуу комиссияларды түзүүгө жана мурда түзүлгөн комиссияларды жоюуга жана кайра түзүүгө, алардын курамына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу.


40. Шаардык Кеңештин депутаты бир эле туруктуу комиссиянын мүчөсү боло алат. Ал эми комиссиянын мүчөсү депутаттык ыйгарым укуктарынан мөөнөтүнөн мурда ажыратылган учурда анын ордуна келген депутатат ушул эле комиссиянын мүчөсү болуп калат. 

Туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү бирдей укуктарга ээ.

Шаардык Кеңештин төрагасы жана төраганын айлык акы алып иштөөчү орун басары туруктуу комиссиялардын курамына кире албайт.


41. Убактылуу жана жумушчу комиссияларды түзүүдө, алардын курамына фракциянын чечими менен шаардык Кеңештин каалаган депутаты кире алат.


42. Туруктуу депутаттык комиссиялардын биринчи отурумунда жашы улуу депутат төрагалык кылат жана комиссия өз курамынын ичинен төрагасын жана анын орун басарын шайлашат. 

       Туруктуу депутаттык комиссиялардын мүчөлөрүнүн сунушу менен туруктуу депутаттык комиссиялардын төрагасы жана орун басары жабык добуш берүү жолу менен шайланышы мүмкүн. 

Туруктуу комиссиялардын төрагасы жана орун басары туруктуу комиссиянын мүчөлөрүнүн санынын көпчүлүк добушу менен шайланат.

Эгерде туруктуу депутаттык комиссиянын төрагасын шайлоодо добуштар тең болуп, төрага шайланбай калса, төраганы шайлоо маселеси шаардык Кеңештин сессиясында чечилет.

Шаардык Кеңеште бюджет жана финансы боюнча туруктуу депутаттык комиссиянын төрагасы оппозициялык фракциянын же фракциялардын оппозициялык коалициясынын курамынан шайланат. Эгерде эки же андан ашык фракциялар оппозицияда болуп, бирок коалицияга бириге алышпаса, бюджет жана финансы боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына төраганы   шайлоо маселеси шаардык Кеңештин сессиясында чечилет.  

Эгерде шаардык Кеңеште бир да фракция же фракциялардын коалициясы өздөрүн оппозициялык деп жарыя кылышпаса, анда бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы азчылыктын курамынан шайланат.

Эгерде шаардык Кеңештин курамында оппозиция же азчылык жок болгон учурда, мындай эреже колдонулбайт.

Зарыл болгон учурларда туруктуу депутаттык комиссиялардын чечими менен жабык отурумдар өткөрүлөт. Мындай отурум мамлекеттик жана коммерциялык сырды сактоо, жарандардын жеке турмушуна жана менчигине байланышкан маалыматтар тарабаш максатында уюштурулат.  Жабык отурумдун чечимдери депутаттардын үчтөн эки бөлүгүнүн добушу менен кабыл алынат. 


43. Комиссиянын төрагасы, төраганын орун басары өз милдеттерин аткарбаган учурда, комиссиянын мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн чечими боюнча кайра шайланышы мүмкүн.


44. Комиссиялардын иши мыйзамдуулук, коллегиалдуулук, обьективдүүлүк, маселелерди эркин талкуулоо жана чечимдерди эркин кабыл алуу принциптерине негизделет. Комиссиялардын кароосуна киргизилүүчү маселелер менен шаардык Кеңештин төрагасы таанышып чыгып, аларды тийиштүү комиссиялардын кароосуна жөнөтөт. Комиссиялар ал маселелерди алдын ала карап, өздөрүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча тийиштүү чечимдерди кабыл алышат жана тиешелүү  учурда аны шаардык Кеңештин сессиясынын кароосуна сунуштайт.


45. Комиссиялар шаардык Кеңештин сессиясынын алдында жооптуу жана төрагага отчет беришет.

Шаардык Кеңештин  төрагасы каалаган убакта комиссиянын күндөлүк иши жөнүндө отчетменен таанышууга укуктуу.

Кезектеги жыл аяктаганда комиссия шаардык Кеңешке өз иши жөнүндө жазуу түрүндө отчет берет.


46. Шаардык Кеңештин комиссиялары өз компетенциясынын чектеринде:

а) шаардын экономикалык, социалдык жана маданий өнүгүү менен байланышкан маселелерди даярдоону жана алдын-ала кароону жүзөгө ашырат, тийиштүү чечими менен аларды шаардык Кеңештин сессиясынын кароосуна киргизет;

б) шаардын социалдык-маданий жана өндүрүштүк инфраструктурасын өнүктүрүү, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун экономикалык негиздерин бекемдөө маселелери боюнча сунуштарды шаардык Кеңештин сессиясынын кароосуна киргизет;

в) шаардын аймагынын экономикалык өнүктүрүү планынын жана бюджетинин долбоорлорун, пландардын жана бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетторду алдын-ала карашат, алар боюнча өздөрүнүн сунуштарын даярдашат, шаардык бюджеттин долбоорунун тийиштүү бөлүмдөрү боюнча корутундуларды жана сунуштарды берет;

г) өз ишин уюштуруу маселелерин чечет;

д) кабыл алынган чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырат;

е) шаардык Кеңештин төрагасына каралып жаткан маселени талкуулоо үчүн башка комиссияга берүү тууралуу сунушту киргизет;

ж) башка комиссия тарабынан каралып жаткан маселе боюнча өз сунушун берет.


47. Шаардык Кеңештин комиссиялары аларга тийиштүү болгон маселелер боюнча мамлекеттик бийликтин аймактык органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, менчиктин түрүнө карабастан шаардын аймагында жайгашкан ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жетекчилерин жана адистерин угууга укуктуу.


48. Комиссиялар карап жаткан маселелерди даярдоо үчүн шаардык Кеңештин депутаттарынын ичинен, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, коомдук уюмдардын өкүлдөрүнөн, ошондой эле адистерден, эксперттерден жана илимпоздордон турган жумушчу топторду түзүү жөнүндө сунуш киргизе алышат. 

Комиссиялар алардын кароосунда болгон маселелер боюнча шаардык Кеңештин башка комиссияларынын пикирин сурай алышат.


49. Комиссиялардын жыйындары зарылчылыкка жараша   чакырылат.


50. Комиссиянын жыйыны, ага комиссиянын курамынын жарымынын көбү катышканда укук ченемдүү. Комиссиянын чечими комиссиянын мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Чечим кабыл алууда   комиссия мүчөлөрүнүн добуштары тең болуп калган учурда, комиссиянын төрагасынын добушу артыкчылыкка ээ болот.


51. Комиссиянын жыйындарына бул комиссиянын мүчөсү болбогон депутаттар кеңеш берүүчү добуш укугу менен катышууга укуктуу. Алар талкууланып жаткан маселе боюнча өз пикирлерин айта алышат.


52. Комиссиялардын жыйындарынын чечимдерине жана корутундуларына комиссиянын төрагасы, ал жок болгон учурда комиссиялардын төрагасынын орун басары кол коет. Өзгөчө учурларда, комиссиянын төрагасы жана анын орун басары жок болгон учурда жыйынга катышкан комиссиянын бардык мүчөлөрү кол коюшат. Туруктуу депутаттык комиссиялардын чечими менен шаардык Кеңештин сессиясына сунуштаган маселелер ошол чакырылышта сессияда каралбай калса, жаңы чакырылыштагы депутаттар тарабынан Кеңештин сессиясында каралат.  


53. Бир канча комиссияларга тийиштүү болгон маселелерди талдоо жана кароо биргелешкен жыйындарда жүргүзүлөт.


54. Биргелешкен жыйындар аларга ар бир комиссиянын курамынан жарымынан көбү катышканда укук ченемдүү. Комиссиялардын биргелешкен жыйынын бул комиссиялардын төрагалары ич ара макулдашуу боюнча алып барышат.

Биргелешкен жыйында каралуучу маселелер боюнча чечимдер жөнөкөй көпчүлүк добуш менен кабыл алынат жана аларга комиссиялардын төрагалары   кол коюшат.  


55. Комиссиянын төрагасы:

а)  комиссиянын мүчөлөрүнө комиссиянын дарегине келип түшкөн документтер жөнүндө маалымдайт;

б)  комиссиянын мүчөлөрү менен бирдикте комиссиянын отурумунун иш-планын жана күн тартибинин долбоорун түзөт;

в) комиссиянын жыйынын чакырат жана керектүү документтерди жана башка материалдарды даярдоону уюштурат;

г)  комиссиянын чечими боюнча комиссиянын мүчөлөрүнө тапшырмаларды берет;

д) комиссиянын мүчөлөрүн комиссиянын иши менен байланышкан материалдар жана документтер менен тааныштырат;

е) комиссиянын мүчөлөрүнө убактылуу комиссиялардын жана топтордун ишине катышууну сунуштайт;

ж) комиссияны тейлеген шаардык Кеңештин аппаратынын кызматкери аркылуу мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, коомдук уюмдардын өкүлдөрүн, адистерди, эксперттерди жана илимпоздорду комиссиянын отурумдарына катышуу үчүн чакырат;

з)  комиссиянын жыйынында төрагалык кылат;

 и) шаардык Кеңештин төрагасы жана төраганын орун басарлары менен дайыма байланышта болот, аларды комиссиянын жыйынында каралган маселелер, ошондой эле, комиссиянын чечимдерин жана сунуштарын ишке ашыруу үчүн кабыл алынган чаралар жөнүндө маалымдайт;

к) комиссиянын чечимдеринин аткарылышы боюнча ишти уюштурат, комиссиянын мүчөлөрүн комиссиянын аткарылган чечимдери жана анын сунуштарынын каралышы жөнүндө маалымдайт;

л) жыл сайын шаардык Кеңештин сессиясында комиссиянын иши жөнүндө отчет берет.


56. Комиссиянын төрагасы комиссиянын мүчөлөрү менен алдын-ала макулдашылбаган маселелер боюнча мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында комиссиянын атынан чыгып сүйлөөгө укуксуз.


57. Ар бир депутат төмөнкүлөргө укуктуу:

а) туруктуу комиссиялардын жыйындарында кароо үчүн сунуштарды киргизүүгө;

б) маселелерди даярдоого жана талкуулоого катышууга;

в) шаардык Кеңештин компетенциясына кирген маселелер боюнча жергиликтүү мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ошондой эле менчиктин түрүнө карабастан, шаардын аймагында жайгашкан ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын ишин текшерүү  зарылчылыгы жөнүндө сунуш киргизүүгө.

Бул маселелер боюнча отчеттор жана маалыматтар комиссиялардын жыйындарында угулат.


58. Комиссиялардын мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:

       -     сунуштарды жана эскертүүлөрдү киргизүүгө: 

а) комиссиянын жыйындарынын күн тартиби, талкууланып жаткан маселелердин кароо тартиби жана мааниси боюнча;

б) комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча кызмат жактарынын маалыматын угуу жөнүндө;

в) комиссиянын чечимдеринин долбооруна:

- өз сунуштарын негиздөө менен чыгып сүйлөөгө, маалымкаттарды берүүгө;

- комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча маалымат алууга.


59. Комиссиянын мүчөлөрү комиссиянын ишинде активдүү катышууга, анын кабыл алган чечимдерин ишке ашырууга көмөк көрсөтүүгө, комиссиянын тапшырмаларын аткарууга милдеттүү.


60. Комиссиянын мүчөсүнө комиссиянын иши   боюнча туруктуу тапшырмалар берилиши мүмкүн.

Комиссия тарабынан каралуучу бардык маселелерди чечүүдө активдүү катышуу үчүн комиссиянын мүчөсүнө шарттар камсыз кылынат жана керектүү материалдар берилет.


61. Комиссиялардын мүчөлөрү комиссиялардын тапшырмасы боюнча комиссияга тийиштүү маселелерди жеринде талдап чыгат, комиссияга өз жыйынтыктарын жана сунуштарын билдирет. 

Комиссиянын мүчөсү комиссиянын колдоосуна ээ болбогон сунушту шаардык Кеңештин сессиясында бул маселени талкуулоодо аларды жазуу же оозеки түрүндө киргизе алат.


62. Жаңы комиссияларды түзүү, мурда түзүлгөндөрдү жоюу же кайра түзүү жөнүндө шаардык Кеңештин тийиштүү токтому кабыл алынат.

Комиссияны жоюу жөнүндө шаардык Кеңештин токтомун кабыл алуу менен бир эле убакта бул комиссиянын төрагасынын, анын орун басарынын тийиштүү ыйгарым укуктары токтотулат. Шаардык Кеңештин жаңы комиссияларын түзүү же мурда түзүлгөндөрдү кайра түзүү же жоюу маселелери боюнча чечим шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы санынан көпчүлүк добуш менен кабыл алынат.


6-глава. Шаардык Кеңештин Президиуму.


63. Шаардык Кеңештин Президиуму (мындан ары - Президиум) шаардык Кеңештин сессияларынын аралыгында  шаардык Кеңештин  ишинин кечиктирилгис маселелерин чечүү үчүн түзүлөт. Президиумдун чечимдери сунуш мүнөзүнө ээ.


64. Президиумдун курамы бул чакырылыштын ыйгарым укуктар мөөнөтүнө шаардык Кеңештин сессиясы тарабынан бекитилет.


65. Президиум өз ыйгарым укуктарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана бул Регламентке ылайык жүзөгө ашырат.


66. Президиумдун курамына шаардык Кеңештин төрагасы, шаардык Кеңештин төрагасынын орун басары, фракциялардын лидерлери, туруктуу комиссиялардын төрагалары жана коалиция башчылары кирет.

Президиумду шаардык Кеңештин төрагасы жетектейт.


67. Президиум:

шаардык Кеңештин сессиясынын күн тартибинин долбоорун түзөт;

шаардык Кеңештин сессиясынын кароосуна киргизилүүчү маселелерди даярдоо боюнча кызматтык жактардын маалыматтарын жана отчетторун угат;

шаардык Кеңештин сессиясында кийин бекитүү үчүн шаардык Кеңештин ыйгарым укуктарын ишке ашыруу боюнча иш-чараларды пландаштырат;

шаардык Кеңештин кезектеги жана кезексиз сессияларын чакыруу, ошондой эле депутаттык  угууларды өткөрүү жөнүндө сунуш киргизет;

шаардык Кеңештин кечиктирилгис маселелерин карайт;


68. Президиумдун жыйындары зарылчылыкка жараша чакырылат жана  анын мүчөлөрүнүн  жалпы санынын жарымынан көбү болгондо укук ченемдүү.

Президиумду шаардык Кеңештин төрагасы, ал жок болгон учурда төраганын айлык акы алып иштеген орун басары чакырат жана алып барат.

Президиумдун жыйындарында фракциялардын лидерлери жана туруктуу комиссиялардын төрагалары негиздүү себептер менен жок болгон учурда, алардын орун басарларынын катышуусу укук ченемдүү.


69. Президиумдун жыйындарына шаардык Кеңештин ар бир депутаты катышууга укуктуу.

Шаардык Кеңештин төрагасынын чакыруусу боюнча Президиумдун жыйындарында мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышат. Президиумдун жыйынын өтүүсү боюнча маалымдоо шаардык Кеңештин аппаратына жүктөлөт.

70. Сессиянын өтүү күнү жана сессиянын күн тартибинин түзүлүшү жөнүндө Президиумдун чечими анын жыйынында катышкандардын санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.


71. Шаардык Кеңештин төрагасы шаардык Кеңештин депутаттарын Президиум тарабынан кабыл алынган протоколдук чечимдер жөнүндө маалымдайт.


72. Президиумдун жыйыны протокол жана стеннограмма менен жол-жоболоштурулат.

Президиум тарабынан кабыл алынган чечим шаардык Кеңештин сессиясында депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен жокко чыгарылышы мүмкүн.

7-глава. Депутаттык фракциялар жөнүндө жалпы жоболор.         


73. Шаардык Кеңештин депутаттары депутаттык фракцияларга биригишет.


74. Депутаттык фракциялар (мындан ары – фракция) шаардык Кеңеш тарабынан катталууга тийиш.


75. Фракция анын түзүлгөнү, аталышы, тизмелик курамы, лидеринин жана анын орун басарынын аты-жөнү жөнүндө жазуу түрүндө жарыяланган учурдан тартып расмий статуска ээ болот.

Фракция башка партиядан өткөн депутаттарды өз курамына киргизе албайт.

Мөөнөтүнөн мурда кеткен депутаттын ордуна келген депутат тийиштүү фракциянын мүчөсү болуп калат.

Депутаттын ал шайланган партиянын фракциясына кирүүдөн баш тартуусуна жол берилбейт.


76. Фракциянын иши төмөнкү учурларда токтотулат:

- шаардык Кеңештин ыйгарым укуктары токтогондо;

- шаардык Кеңеш өзүн-өзү таркатканда.

Партиянын ишинин токтотулушу же токтотулуп турушу шаардык Кеңештеги анын фракциясынын укуктук абалына таасирин тийгизбейт.


 77. Фракцияны  фракция  мүчөлөрү   тарабынан шайланган лидер жетектейт.

        Фракция лидеринин ыйгарым укуктары:

а) шаардык Кеңеште жана анын чегинен тышкары фракциянын атынан чыгат;

б) фракциянын ишин уюштурат жана координациялайт;

в)фракциянын чечимдерине кол коет;

г) фракциянын ичинде тартипти көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырат;

д) фракциянын чечими боюнча шаардык Кеңештин органдарына талапкерлерди сунуштайт;

е) фракциянын чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөйт;

ж) фракциянын чечими боюнча сессияда талкууланып жаткан маселелер боюнча, ошондой эле фракциянын коалицияга кирүүсү жөнүндө анын саясий көз карашын жарыялайт; 

з) шаардык Кеңештин түзүмдүк бөлүктөрү менен жана жергиликтүү башкаруу органдары менен өз ара аракеттенишүүнү камсыз кылат;

и) катчылыктын жана эсептөө комиссиясынын курамына өкүлдөрдү сунуш кылат, шаардык Кеңештин сессиясынын, туруктуу жана убактылуу комиссиялардын ишине, ошондой эле шаардык Кеңештин иш-чараларына фракциялардын мүчөлөрүнүн катышуусун камсыз кылат.

Фракциянын лидери бир эле учурда төраганын, төраганын орун басарларынын кызмат орундарын ээлей албайт.


8-глава. Депутаттык фракциялардын иши.


78. Фракция төмөнкүлөргө укуктуу:

а) шаардык Кеңеш тарабынан каралуучу маселелер боюнча саясий позициясын билдирүүгө;

б) башка фракциялар менен коалицияга биригүүгө;

в) шаардык Кеңештин төрагасына шаардык Кеңештин кезексиз сессиясын чакыруу жөнүндө сунуш киргизүүгө;

г) фракциянын өкүлүн фракциянын атынан арыздар, баяндамалар, кошумча баяндамалар, билдирүүлөр жана сунуштар менен чыгып сүйлөөгө көрсөтүүгө;

д) фракциялардын жыйынына кызыккан адамдарды чакырууга, эксперттер жана адистер менен кеңешүүгө;

е) шаардык Кеңештин ар жылдык иш-планы боюнча сунуштарды киргизүүгө;

ж) шаардык Кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссияларынын курамына фракция мүчөлөрүнүн талапкерлигин сунуш кылууга жана аларды чакыртып алуу боюнча сунуш киргизүүгө;

з) делегациялардын курамына фракциялардын мүчөлөрүн киргизүү (чакыртып алуу) боюнча сунуш киргизүүгө;

 и) шаардык Кеңештин ыйгарым укуктарына таандык болгон кызмат адамдарын дайындоого макулдук берүү боюнча сунуш киргизүүгө;

к) Ош шаарынын мэри кызматына талапкерлик жөнүндө сунуш киргизүүгө;

л) кээ бир маселелерди иликтөө боюнча жумушчу комиссияларды түзүү боюнча сунуш киргизүүгө;

м) тигил же бул маселе боюнча угууларды өткөрүү жөнүндө сунуш киргизүүгө;

н) Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан каралган негиздер боюнча фракция мүчөлөрүнүн депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча сунуш киргизүүгө;

о) шаардык Кеңештин сессиясынын протоколуна киргизүү үчүн айрым талкууланып жаткан маселе боюнча фракциянын өзгөчө пикирин билдирүүгө;

п) фракциянын материалдарын жана документтерин жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоого, ошондой эле шаардык Кеңештин сайтына жайгаштырууга;

р) фракция мүчөлөрүнүн аракеттерине шайлоочулардын кайрылууларын кароого жана фракциялык тартипти чыңдоо максатында тийиштүү чараларды көрүүгө.


79. Фракциялар фракциялардын коалициясына биригүүсү мүмкүн. Фракциялардын коалициясы (мындан ары - коалиция) ишин коалициялык макулдашуунун негизинде жүзөгө ашыруучу фракциялардын ыктыярдуу бирикмеси болуп саналат.

      Коалиция жън\ндъ коалицияга кирген фракциялардын лидерлери же коалициялык макулдашууда аныкталган болсо, коалициянын башчысы кабарлайт.

Коалициясынын ичинен бир фракция чыгып анын ордуна башка бир фракция кирген учурда жаңы коалиция түзүлгөндүгү туралуу жарыяланат.


80. Шаардык Кеңештин көпчүлүк коалициясына же шаардык Кеңештин азчылык коалициясына биригүү үчүн ниеттенген фракциялар бул жөнүндө шаардык Кеңештин сессиясында жазуу түрүндө жарыялайт, ошондон кийин расмий статуска ээ болот.


81. Коалициялык макулдашууда төмөнкүлөр чагылдырылат:

а) коалицияны түзүүнүн негизи болуп калган, макулдашылган саясий позициялар;

б) коалициянын саясий багыты;

в) коалициянын иш принциптери;

г) коалиция тарабынан чечимдерди кабыл алуу тартиби;

д) коалициянын ишин токтотуу шарттары;

е) коалиция лидеринин аты-жөнү.

       Коалициялык макулдашууга фракциялардын коалицияга кирүү жөнүндө чечимдери жана алар кабыл алынган жыйындардын протоколдору тиркелет.


82. Коалиция өз ишин төмөнкү учурларда токтотот:

а) шаардык Кеңеште  көпчүлүк коалициясы  статусу жоюлгандыгынын  натыйжасындафракция же фракциялар андан өзүнүн чыккандыгы жөнүндө жарыялаганда;

б) коалициянын таркатылышы жөнүндө жарыяланганда.      


9-глава. Фракциялардын шайлоочулар менен өз ара мамилеси.


83. Шаардык Кеңештин фракциялары социалдык, экономикалык, маданий өнүктүрүү программаларын иштеп чыгууда, ишке ашырууда жана шаардын бюджетин түзүүдө шайлоочулар менен туруктуу байланышты жүзөгө ашырат, алардын кызыкчылыгын жана суроо-талабын билдирет жана эске алат.


84. Шаардык Кеңеш тарабынан белгиленген тартипке ылайык шаардык Кеңештин төрагасы, анын орун басары, шаардык Кеңештин фракцияларынын лидерлери, туруктуу комиссияларынын төрагалары шайлоочуларды дайыма кабыл алууну жана жолугушууну өткөрөт.


85. Шаардык Кеңештин фракциялары өздөрүнүн шайлоочулары менен дайыма байланышта болот. 

Шайлоочулар фракцияларга, депутаттарга суроо-талап бере алышат. Фракциялар, депутаттар шайлоочулардын алдында жооптуу жана аларга отчет беришет.


86. Шаардык Кеңештин төрагасы өзүнүн атына же шаардык Кеңештин дарегине келген жарандардын жазуу түрүндөгү кайрылуусун, сунуштарын, арыздарын жана даттанууларын  фракциялардын, туруктуу комиссиялардын, депутаттардын кароосуна жөнөтүүгө укуктуу жана алардын туура жана өз убагында чечилиши боюнча чара көрөт.

Шаардык Кеңеш тарабынан кабыл алынган сунуштар, арыздар жана даттануулар Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык, аларды кароого жана кароонун жыйынтыгы жөнүндө арыз ээсине, ошондой эле шаардык Кеңешке билдирүүгө милдеттүү болгон тийиштүү органдарга, ишканаларга, мекемелерге жана уюмдарга жөнөтүлөт. 


87. Шаардык Кеңештин фракциялары мезгил-мезгили менен, бирок бир жылда бир жолудан кем эмес өз иши жөнүндө отчет берүүгө милдеттүү.

Фракциялардын отчету шайлоочулардын жыйналыштарында ар кандай убакта өткөрүлөт.

Фракциялардын отчетун өткөрүү жөнүндө шаардык Кеңеш же анын органдары белгиленген тартипте калкка маалымдайт.


88. Ош шаарынын мэриясы фракциялардын   шайлоочулар менен жолугушууларын  өткөрүү үчүн керектүү шарттарды камсыз кылат.

Шаардык Кеңеш фракциянын мүчөлөрүн отчет үчүн керектүү сурап-билүү жана маалыматтык материалдар менен өз убагында камсыз кылат жана шайлоочулар менен жолугушуулар жалпыга -маалымдоо каражаттары тарабынан чагылдырылат.


89. Шайлоочулардын суроо-талаптарын жалпылоону, аларды алдын-ала макулдашууну жана шаардык Кеңештин сессиясынын кароосуна киргизүүнү фракциянын жетекчиси жүргүзөт.

Шайлоочулардын суроо-талаптарын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планынын даярдалган долбоору шаардык Кеңештин сессиясынын кароосуна киргизилет.


90. Шаардык Кеңештин сессиясы шайлоочулардын суроо-талаптары жөнүндө токтом кабыл алат, алардын ишке ашырылышы боюнча иш-чаралар планын бекитет жана көзөмөлдөйт.

Шаардык Кеңештин сессиясы кээ бир суроо-талаптардын аткарылышынын жөнсүздүгү жөнүндө негиздүү чечим кабыл алууга укуктуу.


91. Ош  шаарынын экономикалык жана социалдык өнүктүрүү пландарын жана программаларын, экологиялык программаларын иштеп чыгууда, бюджетти түзүүдө, ошондой эле башка маселелер боюнча чечимдерди даярдоодо шайлоочулардын суроо-талаптары эске алынат.


92. Шайлоочулардын суроо-талаптарын ишке ашырууну Ош шаарынын мэриясы жана анын түзүмдүк бөлүктөрү камсыз кылат.

Шайлоочулардын суроо-талаптарынын аткарылышына көзөмөлдү шаардык Кеңештин аппаратынын бөлүмдөрү менен бирдикте фракциялар жана туруктуу комиссиялар жүзөгө ашырат.


93. Шаардык Кеңештин токтому менен белгиленген мөөнөттө шайлоочулардын суроо-талаптарын ишке ашырууну камсыз кылуучу органдар суроо-талаптардын аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалымат берет.

Шаардык Кеңештин фракцияларынын жетекчилери шайлоочуларды суроо-талаптардын аткарылышынын жүрүшү жөнүндө дайыма маалымдайт.


10-глава. Шаардык Кеңештин сессиясын даярдоо жана өткөрүү тартиби


94. Сессия – бул маселелерди жамааттык талкуулоону жана аларды чечүү боюнча токтомдорду кабыл алууну камсыз кылуучу, шаардык Кеңештин ишинин негизги уюштуруу–укуктук формасы болуп саналат.

Шаардык Кеңештин сессиясы шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын жарымынан көбү, ал эми  мыйзамдарда каралган учурларда үчтөн экиси  болгондо укук ченемдүү.


95. Шаардык Кеңештин сессиясы шаардык Кеңештин төрагасы тарабынан кварталына бир жолудан кем эмес чакырылат.


96. Шаардык Кеңештин сессиясын чакыруу жөнүндө маалымат калкка сессияга чейин эки жумушчу күнүнөн кеч эмес мөөнөттө кабарланат. 


97. Белгиленген мөөнөттө чакырылуучу шаардык Кеңештин сессияларынан тышкары кезексиз сессиялар өткөрүлүшү мүмкүн.


98. Шаардык Кеңештин сессиясы мыйзамдарда каралган учурдан башка убактарда ачык өткөрүлөт.


99. Шаардык Кеңештин сессиясын ачуу жана жабуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнин аткаруу менен коштолот.


100. Сессияда чыгып сүйлөгөндөр мамлекеттик же расмий тилде сүйлөйт. Зарыл болгон учурларда которуу жүзөгө ашырылат.


101. Сессияда шаардык Кеңешке таандык болгон ар кандай маселелер бул Регламент тарабынан белгиленген тартипте каралат.


102. Сессиянын ишине шаардын прокурору, УКМКнын өкүлү, Ош шаарынын юстиция башкармалыгынын башчысы катышууга укуктуу. Ош   шаарынын мэри, Ош  шаарынын вице-мэрлери, каралуучу маселелер боюнча Ош   шаарынын мэриясынын кызматтарынын жана бөлүмчөлөрүнүн жетекчилери катышууга милдеттүү.

Сессияга коюлган маселени кароодо кызыкдар болгон башка жактар чакырылышы мүмкүн.


103. Регламентке ылайык, сессиянын кароосуна маселелерди төрага, Президиум, фракция, туруктуу депутаттык комиссиялар, депутаттарОш  шаарынын мэри жазуу түрүндө киргизет. 

Сессиянын кароосуна маселелер демилгечилер тарабынан Президиумдун жыйынына чейин он күндөн кеч эмес мөөнөттө киргизилет.


104. Шаардык Кеңештин сессиясы төмөнкү маселелер боюнча токтомдорду кабыл алат:

1) жергиликтүү маанидеги маселелерди башкаруу тартибин белгилөө;

2) Ош  шаарынын жергиликтүү коомчулугунун уставын бекитүү;

3) шаардык Кеңештин Регламентин кабыл алуу;

4) шаардык Кеңештин төрагасын жана анын орун басарын шайлоо, аларды кызматтан бошотуу, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келген шаардык Кеңештин төрагасынын чечимдерин жокко чыгаруу, алардын иши жөнүндө маалыматты угуу;

5)  шаардык Кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссияларын түзүү жана жоюу;

6) туруктуу жана убактылуу комиссиялардын жеке курамын бекитүү жана алардын курамына өзгөртүүлөрдү киргизүү;

 1. шаардык Кеңештин түзүмүн бекитүү жана ага өзгөртүүлөрдү киргизүү;
 2. мыйзам тарабынан белгиленген учурларда депутаттардын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу;
 3. мэрдин иши жөнүндө отчетту угуу жана баа берүү; 
 4. шаардын мэрине ишеним көрсөтпөө;
 5. вице-мэрлердин, мэриянын түзүмдүк бөлүктөрүнүн жетекчилеринин ишине баа берүү жана тиешелүү учурларда ишеним көрсөтпөө;
 6. жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тийиштүү аткаруу органынын иши жөнүндө отчетун угуу жана баа берүү;
 7. шаардын аймактык түзүлүшүнүн тартибин бекитүү, административдик бирдиктерди атоо жана алардын башкаруу органдарын күтүү(содержание);
 8. жергиликтүү бюджетти жана анын аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү ошондой эле бюджеттин аткарылышынын жүрүшү жана бюджеттен тышкаркы фонддордун пайдаланылышы жөнүндө маалыматты угуу;
 9. шаардын социалдык-экономикалык өнүктүрүү жана калкты социалдык коргоо программаларын бекитүү жана алардын аткарылышын көзөмөлдөө;
 10. жергиликтүү салыктарды, жыйымдарды жана алар боюнча жеңилдиктерди киргизүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдары  тарабынан каралган учурларда алар боюнча чендерди, анын ичинде Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан белгиленген шаардык жерлерге салыктын базалык чендеринин чектеринде  салыктын дифференциалдуу ченин белгилөө;
 11. жергиликтүү бюджеттик валюталык жана бюджеттен тышкаркы валюталык максаттуу фонддорду түзүү жана пайдалануу тартибин аныктоо;
 12. жергиликтүү жамааттын муниципалдык менчигин пайдалануу жана тескөө тартибин, анын ичинде муниципалдык менчиктин обьектилерин менчиктештирүү программасын бекитүү жолу менен белгилөө, муниципалдык менчиктин пайдаланылышына көзөмөлдү жүзөгө ашыруу;
 13. шаардын аймагында көрктөндүрүү, соода, тышкы жарнама жана маалымат жайгаштыруу эрежелерин бекитүү;
 14. шаардын аймагында үй жаныбарларын күтүү жана мал жаюу эрежелерин бекитүү;
 15. жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ата-мекендик жана чет элдик органдары менен кызматташуусун   жөндөө;
 16. саламаттыкты сактоонун, мектеп жана мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы билим берүүнүн, дене тарбия жана спорттун, социалдык коргоонун муниципалдык системасынын иштөөсүн жана өнүгүүсүн уюштуруу;
 17. Ош шаарынын жергиликтүү жамаатынын тарыхый жана маданий салттарын сактоо жана өнүктүрүү, маданияттын муниципалдык мекемелерин өнүктүрүү;
 18. шаардын аймагында айлана-чөйрөнү коргоо боюнча иш-чараларды уюштуруу жана санитардык тазалыкты жана тартипти сактоону көзөмөлдөө;
 19. социалдык-маданий, турак-жай жана тиричилик муниципалдык обьекттерди куруу;
 20. муздак суу, канализация жана жылуулук менен камсыздоо ошондой эле Кыргыз

Республикасынын мыйзамына ылайык катуу тиричилик таштандыларды чогултуу, ташып чыгаруу жана жоготуу үчүн тарифтерди бекитүү;

 1. лифттерди жана лифт жабдууларын күтүүгө жана техникалык жактан тейлөөгө тарифтерди бекитүү;
 2. ирригациялык тармактарды, үй жана үй алдындагы участокторду күтүү тартибин белгилөө;
 3. жылуулук менен камсыздоону  уюштуруу;
 4. калкка муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдө тарифтик жана жеңилдик саясатын аныктоо;
 5. Ош  шаарына чет жактан транспорттун кирүүсүн уюштуруу жана жеңил машинелердин,  такси, жүк ташуучу жана атайын транспорттун ишин жөнгө салуу;
 6. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык муниципалдык менчикте турган жерлерди ижарага берүү тартибин белгилөө;
 7. өз чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөө;
 8. Ош шаарынын уставына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка маселелерди чечүү;
 9. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан каралбаган маселелерди, жергиликтүү маанидеги жана мамлекеттик органдардын компетенциясына кирбеген маселе катары чечүү.


105. Эгерде каралып жаткан маселе мыйзамга ылайык мамлекеттик жашыруун сырга тийиштүү болсо, шаардык Кеңеш жабык сессия өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн.


106. Шаардык Кеңештин жабык сессиялары ушул Регламентке ылайык жана Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан белгиленген тартипте өткөрүлөт.


107. Шаардык Кеңештин сессиясына кошумча материалдар шаардык Кеңештин төрагасынын кол коюусу болгон учурда таркатылат.


108. Шаардык Кеңештин сессиясына катышкан   депутаттардын  саны  каттоонун жыйынтыгы боюнча гана аныкталат.

Депутаттардын  каттоосу ар бир сессиянын алдында башталат жана каттоо убакытын көрсөтүү менен анын аягына чейин жүргүзүлөт.

Депутаттардын каттоосунун барактары шаардык Кеңештин аппаратында сакталат.


109. Сессияда катталган депутаттардын тизмеси сессияда төрагалык кылуучуга берилет.


110. Шаардык Кеңештин сессиясында депутаттын жок болуусунун жүйөлүү себептери болуп – документ менен тастыкталган оору, иш сапар, өргүү жана Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык жүйөлүү себеп болуп саналган башка себептер эсептелинет.

Депутат төраганын атына сессияга катыша албай тургандыгы жөнүндө жазуу жүзүндөгү арызды жөнөтөт.


111. Шаардык Кеңештин сессиясынын чечими боюнча бир жылдын ичинде төрт жолудан ашык сессияга жүйөсүз себептер менен келбеген депутаттардын тизмеси жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланат, же алардан депутаттык ыйгарым укуктарды алып салуу жөнүндө чечим кабыл алынат.


112. Шаардык Кеңештин сессиясы жумушчу органдарды (катчылык, эсептик комиссия, зарыл болгондо башка комиссияларды) түзүү жөнүндө протоколдук чечим кабыл алат.


113. Сессиянын иштөө убакыты 09 саат 00 мүнөттөн 17 саат 00 мүнөткө чейин.Ар бир 2 саатта 20 мүнөт танапис жарыяланат.Түшкү тамактанууга танапис -1саат.

Шаардык Кеңештин сессиясынын чечими боюнча сессиянын иштөөсүнүн башка убакыты белгилениши мүмкүн.

Шаардык Кеңештин сессиясынын протоколдук чечими менен анын иштөө убакыты узартылышы мүмкүн.


114. Сөз сүйлөөлөрдүн узактыгы:


баяндамалар жана тең баяндамалар     үчүн         

- 10мүнөткө чейин;

жарыш сөздөр үчүн                        

- 5 мүнөткө чейин;

күн тартибиндеги “Ар кандай маселелер” үчүн     

- 3 мүнөткө чейин;

калганмаселелер боюнча                       

- 1 мүнөткө чейин;

-   

бир эле маселе боюнча чыгып сүйлөөгө 2 жолудан көп сөз берилбейт        

- 1 мүнөткө чейин.

баяндамалар жана тең баяндамалар     үчүн         

- 10 мүнөткө чейин;


Чыгып сүйлөөчүнүн өтүнүчү боюнча чыгып сүйлөө убактысы (протоколдук чечим менен же каршы болгон депутаттар жок болгондо добуш берүүсүз) көбөйтүлүшү мүмкүн.


115. Убакыттын жалпы лимити:    баяндамачыга жана тең баяндамачыларга суроолорго  

- 20 мүнөткө чейин;


жарыш сөздөргө                       

- 1 саатка чейин;


түзөтүүлөрдү кароого             

- 30 мүнөткө чейин;


алып баруу тартиби боюнча талаш-тартыштар пайда болгон учурда              

- 10 мүнөткө чейин;


добуш берүү жүйөөсү боюнча чыгып сүйлөөгө          

- 15 мүнөткө чейин.
115-1. Чыгып сүйлөөчүлөрдүн тизмесине киргизилген депутат сөз сүйлөөдөн баш тарткан учурда сөз тизмедеги кийинки депутатка берилет.

Чыгып сүйлөө учурунда, депутат жыйындар залында жок болсо, ал автоматтык түрдө тизмеден алынат жана кезек кийинки депутатка берилет.

Мыйзамдуулук, укук-тартип, депутаттык этика, Регламент, мандат жана дин  маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиянын төрагасы маселелерди кароо жол-жобосу бузулгандыгы жөнүндө билдирүү менен кезексиз тартипте чыгып сүйлөөгө укуктуу.


116. Сессияда төрагалык кылуучу (добуш берүүсүз), ошондой эле шаардык Кеңештин протоколдук чечими менен сессиянын ишинде 30 мүнөткө чейин танапис жарыяланышы мүмкүн.


117. Тартипсиздик пайда болгондо жана аны токтотуу мүмкүн болбой калганда төрагалык кылуучу танапис жарыялайт жана өз ордун калтырат.

Сессия бул учурда 30 мүнөткө токтотулду болуп саналат.

Эгерде сессиянын иши кайра жандангандан кийин тартипсиздик уланса, төрагалык кылуучу сессияны жабык деп жарыялоого укуктуу.


118. Шаардык Кеңештин сессиясын сессияда төрагалык кылуучу алып барат. Шаардык Кеңештин төрагасы сессияда төрагалык кылуучу болуп саналат. Сессияда ал жок болгондо анын айлык акы алып иштөөчү орун басары төрагалык кылат.


119. Шаардык Кеңештин сессиясында төрагалык кылуучу төмөнкүлөргө укуктуу:

а) чыгып сүйлөөчү бул Регламентти бузганда, күн тартиби боюнча сүйлөбөгөндө, кемсинтүү сөздөрүн пайдаланганда сөз сүйлөө укугунан ажыратууга;

б) протоколдук чечимдерди кабыл алууда көпчүлүк анык болгон учурда добуштарды саноого барбоого;

в)  депутаттарга жана кызматтык жактарга маалыматты тактоо үчүн кайрылууга;

г)  пландалбаган жарыш сөздөрдү токтотууга;

д) бул Регламенттин жоболоруна ылайык депутаттарды тартипке чакырууга, депутатка эскертүү берүүгө;

е) залда өзгөчө кырдаал, ошондой эле коомдук тартипти одоно бузган учур пайда болгондо сессияны токтотууга.


      120. Шаардык Кеңештин сессиясында төрагалык кылуучу төмөнкүлөргө милдеттүү:

а) Регламентти сактоого жана жыйындын бардык катышуучулары тарабынан анын сакталышын камсыз кылууга;

б) сессиянын күн тартибин сактоого;

в) төмөнкүлөрдү камсыз кылууга:

-  сессияда депутаттардын укуктарынын сакталышын;

-  сессиянын жыйындар залында тартиптин сакталышын;

сөз сүйлөө убакыттарынын сакталышын камсыздоого, белгиленген убакыттын аяктагандыгы жөнүндө сөз сүйлөөчүгө өз убагында эскертүүгө;

-  кезек  боюнча сөз берүүгө;

бардык түшкөн сунуштарды белгилөөгө жана аларды түшкөн тартибинде добушка коюуга, добуш берүүнүн жыйынтыгын билдирүүгө;

сессиянын катышуучуларына сый мамиле жасоого, сессиянын катышуучуларына жеке эскертүүлөрдү  жана баяндамаларга баа берүүдөн, чечмелөөдөн өзүн - өзү токтотууга;

сессияны алып баруунун эрежелери жана жол-жобосу боюнча билдирүүлөрдү жана түшүндүрмөлөрдү эске алууга;

- а)атын атап добуш берүүгө киргизилген маселелердин редакциясын сунуштоого жана атын атап добуш берүү бланктардын туура толтурулушун көзөмөлдөөгө.


121. Сессияда шаардык Кеңештин депутаты төмөнкүлөргө укуктуу:

а) шаардык Кеңештин сессиясынын органдарына шайлоого жана шайланууга, талапкерликтен баш тартууну билдирүүгө;

б)  шаардык Кеңеш тарабынан түзүлүүчү же түзүлгөн органдардын жеке курамы жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамына ылайык шаардык Кеңеш тарабынан шайлануучу же бекитилүүчү кызматтык жактардын талапкерлиги боюнча пикирин айтууга;

в) жарыш сөздөргө катышууга, баяндамачыга (тең баяндамачыга) суроо берүүгө, добуш берүү жүйөөсү боюнча (добуш берүүгө чейин) чыгып сүйлөөгө;

г) төмөнкүлөр боюнча сунуш киргизүүгө:

-  сессиянын күн тартибинин маселелери, сессияны алып баруу тартиби боюнча;

шаардык Кеңештин сессиясында ар кандай органдын жешаардык Кеңештин көзөмөлүндөтурган кызматтык жактын отчетун же маалыматын угуу жөнүндө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамы жана бул Регламент тарабынан каралган учурларда жана тартипте депутаттык комиссияларды түзүү жана текшерүүлөрдү өткөрүү жөнүндө;

- шаардык Кеңештин колдонуудагы токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө;

д)    төмөнкүлөрдү талап кылууга:

- өзүнүн сунушу боюнча добуш берүүнү;

- депутаттардын добуштарын эсептөөгө таасир берүүчү добуш берүү эрежелери бузулгандыгы белгиленгенде кайталап добуш берүүнү;

- токтомдордун долбоорлоруна түзөтүүлөрдү киргизүүнү;

- коомдук мааниси бар кайрылууларды жарыялоону;

Кыргыз Республикасынын мыйзамы жана бул Регламент тарабынан ага берилген башка укуктарды пайдаланууга.


122. Сессияда шаардык Кеңештин депутаты төмөнкүлөргө милдеттүү:

а) ар бир сессиянын алдында каттоодон өтүүгө жана сессиянын ишине катышууга;

б) Регламентти, сессиянын күн тартибин жана сессияда төрагалык кылуучунун жөндүү талаптарын сактоого;

в) кол көтөрүү жолу менен сөз сүйлөөгө, суранууга;

г) сессияда төрагалык кылуучунун уруксаты менен гана чыгып сүйлөөгө;

д) жүрүм-турум этикасынын эрежелерин сактоого;

е) маселе боюнча чыгып сүйлөөдө жана маселени формулировкалоодо баяндамачыдан (тең баяндамачыдан) жана сессияда төрагалык кылуучудан башка залдагы катышуучуларга өзүнчө кайрылууга жол бербөөгө;

ж) сөзүндө катышуучулардын абийирине, намысына жана кадыр-баркына шек келтирүүчү одоно, кемсинтүүчү сөздөрдү колдонбоого, мыйзамсыз аракеттерге чакырбоого, көз көрүнө калп маалыматты пайдаланбоого,сессиянын катышуучуларына жана алардын айткан сөздөрүнө баа бербөөгө, бирөөлөрдүн дарегине негизсиз күнөө коюуга жол бербөөгө;

 Өз милдеттерин аткарбагандыгы үчүн депутаттар бул Регламенттин жоболоруна ылайык жоопкерчилик тартат.


123. Шаардык Кеңештин депутаты өз кызыкчылыгын, тактап айтканда, ал жана анын туугандары үчүн материалдык пайда көздөгөн маселе боюнча добуш бербөөсү керек.


124. Кечиктирилгис маселелерди чечүү үчүн төрага өзүнүн демилгеси же Президиумдун, фракциялардын, туруктуу депутаттык комиссиялардын,Ош шаарынын мэринин сунушу боюнча шаардык Кеңештин кезексиз сессиясын чакырат.


      125. Шаардык Кеңештин кезексиз сессиясын чакыруу жөнүндө сунуш кезексиз сессияны чакырууну сунуштап жаткан маселени жазуу жүзүндө көрсөтүү жана аны чакыруу зарылчылыгынын кыска негиздемеси менен берилет.


      126. Кезектеги сессияны которуу же кезексиз сессияны белгилөө жөнүндө шаардык Кеңештин депутаттарын маалымдоо чечим кабыл алынган учурдан тартып бир сутканын ичинде жүргүзүлөт.


      127. Өзгөчө кырдаал пайда болгон учурда шаардык Кеңештин төрагасы депутаттарды кабарлоо мөөнөттөрүн жана тартибин милдеттүү түрдө сактоосуз кезексиз сессиясын чакырууга укуктуу.


      128. Шаардык Кеңештин сессиясынын күн тартиби маселелердин аталышын жана аларды кароо тартибин, баяндамачынын жана тең баяндамачынын аты-жөнүн камтыйт.


       129. Сессиянын маселелери боюнча фракциялардын жана туруктуу комиссиялардын жыйындарынын башталышына чейин эки күндөн кеч эмес мөөнөттө шаардык Кеңештин кезектеги сессиясында каралуучу маселелер депутаттарга таркатылат же электрондук почта боюнча аларга жиберилет.


      130. Чакырылган жактарга шаардык Кеңештин сессиясынын күн тартибинин долбоору анын башталышынын алдында таркатылат.


      131. Шаардык Кеңешинин төрагасы, төраганын орун басарлары, Президиуму, фракциялары, туруктуу комиссиялары, депутаттар жана Ош шаарынын мэри шаардык Кеңештин сессиясынын күн тартибине сунуштарды жана толуктоолорду киргизүүгө укуктуу.

Күн тартибинен маселени алып салууга аны кароо башталганга чейин гана жол берилет.


132. Кезексиз сессиянын  күн тартибинин долбоору жана материалдары депутаттарга каттоо жүргүзүлүп жатканда  таркатылат.


133.  Арыздар жана кайрылуулар күн тартибинин Ар кандай маселелер” пунктунун алкагында каралат.

Шаардык Кеңештин сессиясында же отурумда төрагалык кылуучунун чечими боюнча, арыздар, билдирүүлөр, кайрылуулар жана протоколдук чечимдер үчүн күн тартибинин “Ар кандай маселелер” пунктуна убакыт (30 мүнөткө чейин) бөлүнүшү мүмкүн.      


134. Күн тартибинин кезектеги маселесин кароого өтүү же бүтпөй калган өткөн маселелердин бирөөнө кайрылуу, ошондой эле маселелерди кароо кезегин өзгөртүүнү шаардык Кеңештин протоколдук чечимине ылайык сессияда төрагалык кылуучу добуш берүүсүз жүзөгө ашырат.


135. Эгерде бул Регламентте башка тартип каралбаса, процедуралык маселелер боюнча чечим сессияда катышкан депутаттардын санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

Процедуралык маселелер төмөнкүлөр:

а) жыйында танапис жарыялоо, жыйынды которуу же жабуу жөнүндө;

б) сөз сүйлөө үчүн кошумча убакыт берүү жөнүндө;

в) жыйынга чакырылган жактарга сөз берүү жөнүндө;

г) талкууланып жаткан маселени которуу же жарыш сөздөрдү токтотуу жөнүндө;

д) маселени тийиштүү туруктуу комиссиянын кароосуна өткөрүп берүү жөнүндө;

е) талкулоосуз добуш берүү жөнүндө;

ж) жабык жыйындарды өткөрүү жөнүндө;

з) сөз сүйлөөлөрдүн кезегин өзгөртүү жөнүндө;

и) кошумча каттоо өткөрүү жөнүндө;

к) эсептик комиссияны жана катчылыкты шайлоо жөнүндө.


  136. Добуштарды кайра эсептөө же кайталап добуш берүү маселелери боюнча чечим сессияда катышкан депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.


  137. Токтомдун долбоору башында аны негизинен кабыл алуу үчүн добушка коюлат. Негизинен кабыл алынбаган токтомдун долбоору сессиянын күн тартибинен алынып салынат.

  Төрагатоктомдун долбооруна сунуштарды же түзөтүүлөрдү жарыялайт жана алардын демилгечисин көрсөтүү менен аны добушка коет.

  Токтомдун долбоору сунуштарды жана түзөтүүлөрдү эске алуу менен жалпысынан кабыл алынат.


11-глава. Добуш берүү боюнча жалпы жоболор (ачык, жашыруун, атын атап) жана чечимдерди кабыл алуу тартиби.

      138. Бул Регламентте добуш берүүнүн жыйынтыктарын аныктоо үчүн пайдаланылуучу төмөнкү түшүнүктөр колдонулат:

·  шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы саны– 45;

·  жыйында катышып жаткандардын саны- каттоодон өткөн шаардык Кеңештин депутаттарынын саны.


      139. Шаардык Кеңеш сессияларда ачык, жашыруун жана атын атап добуш берүү жолу менен чечим кабыл алынат.

      Добуш берүү электрондук тартипте, ал эми зарыл болгон учурларда сессиянын эсептик комиссиясы тарабынан добуштарды саноо жолу менен жүргүзүлөт.

      Кворум жок болгон учурда, сессияда төрагалык кылуучу кворум камсыз болгонго чейин добуш берүүнү которот.

      Бардык маселелер боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары шаардык Кеңештин жыйынынын протоколуна киргизилет.


      140. Шаардык Кеңештин депутаты өзүнүн добуш берүү укугун өзү жүзөгө ашырат.


140-1. Сессияда төрагалык кылуучу добуш берүү башталганга чейин:

а) кворумдун бардыгын аныктоо үчүн сессияда катышып жаткан депутаттардын катталуусу жөнүндө жарыялайт жана катталган депутаттардын санын айтат;

б) жекече карточкаларын иштетпей алып коюу үчүн келбей калган депутаттарды жарыялайт.


      140-2. Электрондук тутум төмөнкү максаттарда колдонулат:

- шаардык Кеңештин депутаттарын каттоо;

- чыгып сүйлөөгө депутаттарды жазуу;

- добуштарды эсептөө жана добуш берүүнүн жыйынтыктарын аныктоо;

-добуш берүүнүн жүрүшү жана жыйынтыктар жөнүндө маалыматтык жана статистикалык маалыматты топтоо жана тез берүү;

- тизмелерди жана жыйындардын башка документтерин түзүү, басып чыгаруу;

- жыйындар залында депутаттарды маалыматтык камсыздоо;


141. Шаардык Кеңештин депутаты бир маселе боюнча чечим кабыл алуу үчүн добуш берүүдө ага “макул” же “каршы” добуш берүү менен бир добушка ээ.


142. Добуш берүү убагында жок болгон шаардык Кеңештин депутаты добуш берүү аяктагандан кийин өз добушун берүүгө укугу жок.

      Жыйындар залында отуруп, бирокдобуш берүүдө депутаттын катышпагандыгы добуш берүүнүн жыйынтыгын кайра кароо үчүн негиз боло албайт.


143. Добуш берүү башталгандыгы жарыялангандан кийин аны бузууга эч кимдин укугу жок.


144. Ачык добуш берүү - бул жооптун варианттарынын (“макул”, “каршы”) бири боюнча ар бир депутаттын эркин билдирүүсү катталган добуш берүүнүн ыкмасы.


145. Ачык добуш берүүдө добуштарды эсептъън\ секретариат жүргүзөт.


146. Добуштар эсептелип бүткөндөн кийин сессияда төрагалык кылуучу чечим кабыл алынгандыгын же кабыл алынбагандыгын жарыялайт.

147. Добуш берүүнүн процедуралык каталары табылганда, шаардык Кеңештин депутаттары кайталап добуш берүүнү өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн.

148. Жашыруун добуш берүү – бул катышуучулардын добуш берүүсү жашырын жүзөгө ашырылган жана жооптун (“макул”, “каршы”) варианттарынын бири боюнча добуш берүүчүнүн эркин билдирүүсү үчүн көзөмөл болбогон учурда добуш берүүнүн түрү.


149. Жашыруун добуш берүү маселеси шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын жарымынан аз эмесинин талабы боюнча жүргүзүлөт.


150. Жашыруун добуш берүү бюллетендерди пайдалануу менен жүргүзүлөт. Жашыруун добуш берүүнү өткөрүү жана анын жыйынтыктарын аныктоо үчүн шаардык Кеңештин сессиясы ачык добуш берүү менен эсептик комиссияны шайлайт. Эсептик комиссиянын мүчөлөрүнүн саны так болуусу керек.

      Эсептик комиссия өз курамынан төраганы жана катчыны шайлашат. Эсептик комиссия өз чечимдерин анын мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алат жана протокол менен жол-жоболоштурат.


151. Жашыруун добуш берүү үчүн бюллетендер эсептөө комиссиясынын сунушу боюнча сессиянын чечими менен бекитилген формада шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы  санына туура келген санда даярдалат.     

Добуш берүү үчүн бюллетенде жооптун “макул”, “каршы” варианттары каралат.

Эсептик комиссиянын мүчөлөрү ар бир бюллетендин арт жагына кол коюшат.


152. Эсептик комиссия атайын жашыруун добуш берүү үчүн кабинаны коюу менен депутаттардын жашыруун эрк-ниетин билдирүү үчүн шарттарды түзөт.


153. Добуш берүүнүн алдында эсептик комиссия шаардык Кеңештин бардык депутаттарынын катышуусунда атайын үкөктү (урна) чаптайт.


154. Депутат жашыруун добуш берүү үчүн шаардык Кеңештин депутатынын күбөлүгүн көрсөтүп, анын негизинде бир бюллетень алат, жашыруун добуш берүү үчүн бюллетень алуу тизмесине өзүнүн аты-жөнүнүн тушуна кол коет жана жашыруун добуш берүү үчүн кабинага өтөт.

      Депутат добуш берүүдөн кийин добуш берүү үчүн атайын үкөккө (урна) бюллетенди таштайт.


 155. Добуш берүү аяктагандан кийин эсептик комиссияда калган бюллетендер депутаттардын катышуусунда эсептик комиссиянын төрагасы тарабынан кайра саналат жана оң жаккы ылдыйкы бурчун кесүү жолу менен жок кылынат.


156. Депутаттардын добуш берүүсүн саноодо жараксыз болуп белгисиз формадагы, ошондой эле депутаттардын эрк-ниетин аныктоого мүмкүн болбогон бюллетендер эсептелинет. Добуштарды эсептөөдө бюллетенге киргизилген толуктоолор эске алынбайт.


157. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча эсептик комиссиянын бардык мүчөлөрү тарабынан кол коюлуучу протокол түзүлөт.

      Эсептик комиссиянын төрагасынын баяндамасынын негизинде сессияда төрагалык кылуучу чечим кабыл алынгандыгын же кабыл алынбагандыгын жарыялайт.

      Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыктары шаардык Кеңештин токтому менен жол-жоболоштурулат.


158. Жүргүзүлгөн добуш берүүнүн процедурасында жана техникасында каталар табылган учурда, шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын жарымынан кем эмесинин чечими боюнча кайталап добуш берүү жүргүзүлөт.

159. Атын атап добуш берүү – бул шаардык Кеңештин ар бир депутатынын эрк-ниетин билдирүүсү катталган ачык добуш берүүнүн түрү.


160. Атын атап добуш берүү сессияда   депутаттардын  чечими боюнча жүргүзүлөт. 

Атын атап добуш берүүнүн жыйынтыктары шаардык Кеңештин протоколунда чагылдырылат.


12-глава. Шаардык Кеңештин жыйынында катышуучулардын тартиби жана этикасы


161. Шаардык Кеңештин жыйынында чыгып сүйлөп жаткандар жүрүм-турум этикасынын эрежелерин сактоого милдеттүү, өз сөздөрүндө орой сөздөрдү, кемсинтүү сөздөрдү пайдаланууга, мыйзамсыз аракеттерге чакырууга, бирөөнүн дарегине негизсиз күнөөлөрдү коюуга укуксуз.

Бул жоболорду бузган учурда, алар эскертүүсүз сөз сүйлөөдөн ажыратылышы мүмкүн, талкууланып жаткан маселе боюнча аларга кайталап сүйлөө үчүн сөз берилбейт.

Талкулоо темасынан четтеп кеткенде сессияда төрагалык кылуучу чыгып сүйлөөчүнү эскертет. Кайталап эскертүүдөн кийин чыгып сүйлөөчү сөз сүйлөөдөн ажыратылат.


162. Шаардык Кеңештин сессиясынын   жүрүшүндө  депутаттар сөз сүйлөөчүлөргө жана катышуучуларга сөз сүйлөөдө оюн айтууга жана түшүндүрүүгө тоскоолдук кылуучу аракеттер менен (кыйкырык, кол чабуулар, тура калуулар ж.б.) жолтоо кылбоосу керек.

Сессия жүрүп жаткандазалдагы бардык катышуучулар, депутаттар дагы уюлдук байланыш аппараттарын өчүрүшү керек.


163. Эгерде депутат бул Регламенттин талаптарын бузса, сессияда төрагалык кылуучу аны жекече эскертет жана тартипке чакыртат.


164. Шаардык Кеңештин сессиясынын жана туруктуу комиссиялардын жыйындарында жүйөөлүү себептерсиз эки же андан көп жок болгон, шаардык Кеңештин иш-чараларына катышпаган депутаттар жөнүндө маалымат шаардык Кеңештин сессиясында жарыяланат.


165. Депутат төмөнкүлөрдү жасабашы керек:

а) саясий коньюктура максатында жана өз пайдасына конфиденциалдуу маалыматты пайдаланбоосу;

б) шаардык Кеңештин сессиясынын, фракциялардын, туруктуу комиссиялардын жабык жыйындарында ага белгилүү болгон маалыматтарды, шайлоочунун же башка жактын жеке жашоосуна тийиштүү маалыматтарды жарыялабоосу;

в) өз сөзүндө кылмыш жана жарандык иштерден фактылар, мыйзам күчүнө кире элек чечимдер жөнүндө сүйлөөгө;

г) шаардык Кеңештин автотранспортун өз максатына пайдаланууга.


166. Шаардык Кеңештин атайын ыйгарым укуктарына ээ болгон депутаты четэлдик жарандар жана кызматтык жактар, чет элдик мамлекеттердин органдары менен мамиледе өз атынан гана чыга алат.


167. Депутат шаардык Кеңештин аппаратынын кызматкерлерин өзүнүн депутаттык абалынан пайдаланбастан, депутаттык милдеттерин камсыздоо боюнча иштерди аткаруу үчүн гана ишке тарта алат.


13-глава. Токтомдун формасына жана түзүмүнө коюлуучу жалпы талаптар


168. Шаардык Кеңештин ченем жаратуу иши төмөнкү принциптердин негизинде жүзөгө ашырылат:

а)жарандардын жана юридикалык жактардын укуктарынын, эркиндигинин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын сакталышы;

б) мыйзамдуулук;

в) негиздүүлүк;

г) максаттуулук;

д )адилеттүүлүк;

е) ачыктык.


169. Ош  шаардык Кеңеши өз компетенциясынын чектеринде токтомдорду кабыл алат.

Төрага өз компетенциясынын чектеринде буйруктарды чыгарат.


170. Шаардык Кеңештин сессиясынын чечими менен төраганын буйруктары өзгөртүлүшү, толукталышы жана жокко чыгарылышы мүмкүн.


171. Ош  шаардык Кеңешинин токтомдору Ош шаарынын мэриясы, анын түзүмдүк бөлүктөрү, менчигинин түрүнө карабастан шаардын аймагында жайгашканбардык ишканалар, мекемелер, уюмдар, кызматтык жактар жана жарандар тарабынан аткарылууга милдеттүү.


172. Токтомдун тексти жана анын тиркемелери адабий тилдин жана юридикалык терминдердин ченемдерин сактоо менен жазылат. Эскирген жана көп маанилүү сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү, эпитеттерди, метафораларды, кыскартылган сөздөрдү колдонууга жол берилбейт. Пункттун тексти башка пункттарда кайталанып жазылбайт.

Токтомдор макулдашылган, туура түзүлгөн жана ченем жаратуу техникасына ылайык болуу керек.

Токтомдун текстин жазууда биринчи жалпы, андан кийин конкреттүү жоболор жайгаштырылат. Укук ченемдерин жазууда өтө эле жалпыланган же өтө деталдаштырылган кыска жана так жазуудан алыс болуу керек.


173. Токтомдун аталышы, бөлүктөрү, бөлүмдөрү, кичи бөлүктөрү, главалары жана пункттары кыска, так түзүлүшү жана алардын негизги мазмунун чагылдырышы керек.

 Токтомдун текстинде пайдаланылуучу терминдер жана түшүнүктөр түшүнүктүү жана бир маанилүү болуусу керек. Укуктук ченемдик актыларда пайдаланылуучу терминдерди жана түшүнүктөрдү тактоо зарылчылыгы пайда болгондо, анда алардын маанисин түшүндүрүүчү пункт жазылат.


174. Өзгөртүүлөр жана (же) толуктоолор шаардык Кеңештин негизги токтомуна гана киргизилет.


175. Шаардык Кеңештин токтомунун күчүнө кирүү тартиби корутунду жобо түрүндө жазылат.


176. Шаардык Кеңештин токтомунун төмөнкү реквизиттери болуусу тийиш:

а) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби;

б) актынын түрүн көрсөтүү;

в) бул ченемдик укуктук актыны жөнгө салууну көрсөтүүчү аталыш;

г) кабыл алынган орду жана күнү;

д) каттоо номуру;

е) токтомго кол коюуга өкүлдөгөн жактын колу;

ж) гербдүү мөөр.

177.Токтомдун түзүмдүк элементтери болуп бөлүктөр, главалар, параграфтар, пункттар, кичи пункттар жана абзацтар саналат.


178. Көлөмү боюнча чоң токтомдор главаларынын мазмуну жакын болуп бириктирилген бөлүктөргө бөлүнөт.

Бөлүктөр рим цифралары менен белгиленет жана беттин ортосунда баш тамгалар менен жазылган аталышы болуусу керек. 

Эгерде токтомдо главалар жок болсо, “бөлүк” түзүмдүк элементин киргизүүгө жол берилбейт.


179. Токтомдордун көлөмү боюнча бир кыйла чоң, мазмуну боюнча жакын пункттар главаларга бириктирилиши мүмкүн.

Главалар араб цифралары менен белгиленет жана беттин ортосунда баш тамгалар менен жазылган аталышы болуусу керек.

Чоң көлөмдөгү токтомдун главалары параграфтарга бөлүнүшү мүмкүн. Параграфта𠓧” белгиси менен белгиленет, араб сандары менен белгиленүүчү катар номуру болот.


180. Пункттар – бул ченемдик буйрутманы камтуучу, токтомдун түзүмдүк негизги элементтери.

  Пункттардын аталыштары жок, чекиттүү араб цифралары менен белгиленет кичи пункттардан жана (же) абзацтардан, кичи пункттар- абзацтардан турушу мүмкүн.

Кичи пункттар тегерек кашаа менен жабылган араб цифралары же алфавит тамгалары менен белгиленет.


181. Абзац – бул мааниси боюнча бир, биринчи сапта бир аз бош жер калтыруу менен бөлүнүүчү жана чоң тамга менен башталган пункттун бөлүгүнүн биринчи абзацынан тышкары, кичине тамга менен башталуучу статьянын, пункттун же кичи пункттун бөлүгү. Абзацтар үтүр чекит менен (акыркы абзацтан башкасы) аяктайт.

    Эгерде пункттун өткөн абзацы точка менен аяктаса жана маанилик жагы абзацтын улануусун талап кылса, анда мындай абзац чоң тамга менен башталат.

     Абзац сан же тамга менен белгиленбейт.


 182. Токтомдордун бөлүктөрүн, главаларын, пункттарын номурлоо өтмө болуусу керек.

     Өтмө эмес, өз алдынча номурлоо – бул ар бир пункттагы кичи пункттарды, ар бир главадагы параграфтарды жана ар бир бөлүктөгү кичи бөлүктөрдү номурлоо болуп саналат.


183.  Өзгөртүүлөрдү жана (же) толуктоолорду киргизгенде жана ченемдик укуктук актынын түзүмдүк элементтерин күчүн жоготту деп табууда токтомдун бөлүктөрүнүн, главаларынын, пункттарынын номурлары алмаштырылбайт.

    Эгерде токтомдун аягына кошумча киргизилип жатса, бөлүктөрдүн, главалардын, статьялардын, пункттардын болгон номурлары улантылышы керек.

    Эгерде токтом жаңы түзүмдүк элементтер менен толукталса, жаңы түзүмдүк элементтер негизги сан же тамга белгилеринин үстүнөн батырылыштырылуучу кошумча сандар менен белгиленет.


 184. Тийиштүү болгон түзүмдүк элементтин текстине эскертүүлөр тикеден-тике киргизилет.


 185. Токтомдордо жоболор, тизмектер, таблицалар, графиктер, тарифтер, карталар, бланктардын, документтердин, чиймелердин  үлгүлөрү жайгаштырылуучу тиркемелери болушу мүмкүн.

      Эгерде бир канча тиркемелер болсо, анда аларга “№” белгисин коюусуз араб цифралары менен номур коюлат. Тиркемелерге таянган учурда, токтомдун текстинде “№” белгиси ошондой эле көрсөтүлбөйт.


186. Токтомдун жана анын тиркемелеринин юридикалык күчү бирдей.

  Тиркемелердин жазылышы токтомдун текстинен кийин барактын оң жагынын жогорку четинде жайгашат.

     Тиркемелердин аталышы барактын ортосунда жайгашатжана жарым карартылган шрифттер менен жазылат.

187. Кыскартылган, жалпыланган түшүнүктөрдү пайдалануу, шилтемелерди колдонуу тартиби мыйзам тарабынан аныкталат.  

188. Эгерде өзгөртүүлөрдүн жана (же) толуктоолордун азыркы редакциясына киргизилүүлөрдүн саны токтомдун текстинин (анын түзүмдүк элементинин) жарымынан көбүн түзсө же кээ бир өзгөрүүлөрдү жана (же) толуктоолорду киргизүү баяндоо же кабыл алуу үчүн техникалык татаал болсо, токтомго киргизилүүчү өзгөрүүлөр жана (же) толуктоолор токтомдун (анын түзүмдүк элементинин) жаңы редакциясы түрүндө жол-жоболоштурулат.

     Жаңы редакциядагы токтомдун текстин баяндоодо токтомдун аталышында “жаңы редакция” деген сөздөр пайдаланылбайт. Жаңы редакциядагы токтомду кабыл алууда колдонуудагы токтом күчүн жоготту деп табылат.

    Башка учурларда токтомдун текстине өзгөртүүлөр жана (же) толуктоолор  кээ бир сөздөрдү, сунуштарды, цифраларды алып салуу, толуктоо же алмаштыруу жолдору менен киргизилет.


189. Токтомго өзгөртүүлөрдү жана (же) толуктоолорду киргизүү токтом кабыл алуу жолу менен жүзөгө ашырылат.


190. Токтомдор, анын түзүмдүк элементтери күчүн жоготту деп табылууга, сөздөр, цифралар жана сунуштар алып салынууга жатат.


191. Түзүмдүк элементтерди күчүн жоготту деп табууда кийинки түзүмдүк элементтерди кайра эсептөө жүргүзүлбөйт. Күчүн жоготкон түзүмдүк элемент бул түзүмдүк элементке өзгөртүүлөрдү жана (же) толуктоолорду кийинки киргизүүдө саноодо катышат.


192. Токтом күчүн жоготту деп табылганда бир убакта бардык ченемдик укуктук актылар же бул актыга киргизилген өзгөртүүлөрү жана (же) толуктоолору киргизилген алардын түзүмдүк элементтери да күчүн жоготту болуп саналат.


193. Эгерде ченемдик укуктук актылар күчүн жоготту деп табылса, башка ченемдик укуктук акт же акыркы мурда кабыл алынган ченемдик укуктук актылар күчүн жоготту деп табылгандыгы каралган анын түзүмдүк элементи өз аракетин кайта баштабайт.


194. Ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган токтомдордун долбоорлору Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген усулга ылайык тез таасир этүүчү анализден өтүүгө тийиш.


195. Тез таасир этүүчү анализ токтомдун иштеп чыгуучулары тарабынан жүзөгө ашырылат жана камсыздалат.


196. Токтомдун долбоору иштеп чыгуучулар тарабынан тез таасир этүүчү анализдин негизинде даярдалган негиздеме берилбегенде четке кагылууга тийиш.


197. Жарандардын конституциялык укуктарын, эркиндигин жана милдеттерин камсыздоо; коомдук бирикмелердин укуктук статусу, массалык-маалымат каражаттары; мамлекеттик бюджеттин, салык тутуму; экологиялык коопсуздук; укук бузуучулар менен күрөшүү; ишкерликти жөнгө салуунун жаңы түрлөрүн киргизүү маселелери боюнча токтомдун долбоорлору укуктук, укуктук коргоо, гендердик, экологиялык, коррупцияга каршы жана башка илимий экспертизадан (ченемдик укуктук актынын долбоору жөнөтүлгөн жөнгө салуу укук мамилелерине жараша) өтүүгө тийиш.


198. Илимий экспертизанын милдеттери төмөнкүлөр:

долбоордун сапатынын, негизделүүсүнүн жана өз убагында болуусунун, ченем жаратуу техникасынын талаптарынын долбоордо сакталуусунун баасы;

долбоордун Конституцияга, конституциялык мыйзамдарга, Кыргыз Республикасынын мыйзамына жана эл аралык милдеттенмелерине ылайыктуулугун баалоо;

ченемдик укуктук актынын натыйжалуулук мүмкүнчүлүгүн аныктоо;

ченемдик укуктук акты катары долбоорду кабыл алуунун социалдык, экономикалык, илимий-техникалык, экологиялык жана башка терс кесепеттерин табуу жана баалоо;

илимий экспертизаны жүргүзүүдө коюлган башка милдеттерди кароо.


199. Токтомдордун долбоорлорун көз карандысыз илимий экспертизадан өткөрүү үчүн шаардык Кеңеш илимпоздорду жана адистерди чакыра алат.


200. Эксперт катары токтомдун долбоорлорун даярдоодо түздөн-түз катышпаган жактар тартылышы керек.


201. Ченемдик укуктукактылардын долбоорлорун сессиянын кароосуна киргизүүнүн алдында милдеттүү түрдө Ош шаарынын мэриясынын юридикалык бөлүмү менен, шаардын кирешесин кыскартууну же чыгымдарды көбөйтүүнү караган маселелер боюнча шаардык финансы башкармалыгы менен, ишкердик субьекттердин ишмердигин жөнгө салууга, кызматтарга тарифтерди жогорулатууга багытталган маселелер боюнча ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен, Ош шаарынын мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмү менен, алардын компетенциясына тиешелүү ченемдер токтомдо камтылса, башка органдар менен макулдашуусу керек.14-глава. Шаардык Кеңешке токтомдун долбоорун киргизүү


202. Шаардык Кеңештин кароосуна мэрия тараптан киргизилүүчү документтердин топтому төмөнкүлөрдү камтуусу керек:

Ош шаарынын мэринин же тиешелүү тармакты тейлеген вице-меринин колу коюлган коштомо кат;

Ош шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктуу органдын корутундусу;

Сунушталган маселени тейлеген Ош шаарынын вице-мэринин колу коюлган маалымкат- негиздемеси;

салыштырма таблица (азыркы токтомго өзгөртүүлөрдү жана (же) толуктоолорду киргизүү же жаңы редакцияда кабыл алуу учурунда);

токтомдун долбоорун макулдашуу жөнүндө маалыматты камтыган документтер (зарыл болгон учурда);

жүргүзүлгөн экспертизалардын натыйжасында даярдалган эксперттик корутундулар (зарыл болгон учурда).

Ош шаардык Кеңешке токтомдун долбоору бир убакта мамлекеттик тилде кагаз жана электрондук түрүндө киргизилет.


203. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө” мыйзамынын талаптарын жана бул Регламентти бузуу менен кароого киргизилген токтомдун долбоору кароосуз кайтарылууга тийиш.

Тартип бузуулар четтетилгенден кийин долбоор белгиленген тартипте киргизилет.


204. Шаардык Кеңештин кароосуна киргизилүүчү токтомдун долбоорунун текстинде төмөнкүлөр жүргүзүлөт:

а) беттин оң жаккы жогорку бурчунда “Долбоор” деген сөз жазылат;

б) ылдыйкы беттин ортосунда документтин аталышы ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ (КЕЗЕКСИЗ) ____ СЕССИЯСЫ (IV ЧАКЫРЫЛЫШ) ТОКТОМ;

в) андан ары - ченемдик укуктук актынын формасына жана түзүмүнө көрсөтүлүүчү талаптарды сактоо менен токтомдун долбоорунун тексти;

г) долбоордун текстинин алдына документтин бул долбоору боюнча жооптуу аткаруучунун аты-жөнү, анын кызматтык телефонунун номуру көрсөтүлөт жана өзүнүн кол тамгасы.


205. Токтомдо аны ишке ашыруу тартиби белгиленет, тактап айтканда:

а) токтомду ишке киргизүү мөөнөтү конкреттештирилет жана ыкмасы аныкталат;

б) мыйзам алдындагы актыларды иштеп чыгуу боюнча органдарга жана кызматтык жактарга конкреттүү тапшырмалар берилет, аларды аткаруу үчүн мөөнөттөрү аныкталат.


206. Токтомдун долбоорунун маалымкат- негиздемеси төмөнкү маалыматтарды камтуусу керек:

а) бул токтомду кабыл алуунун натыйжасында болжол менен жетише турган же чечиле турган максаттар жана милдеттер;

б) кабыл алынуучу токтомдун иштөөсүнүн натыйжасында мүмкүн болуучу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочу, гендердик, экологиялык, коррупциялык божомолдор;

в) ал өткөрүлгөн учурда коомдук талкуулоонун жыйынтыктары жөнүндө маалымат;

г) токтомдун долбоорунун мыйзамга ылайык келүүсүнө анализ;

д) аны каржылоо булактарынын болуусу.


207. Жарандардын жана юридикалык жактардын кызыкчылыктарына түздөн-түз тийиштүү токтомдун долбоорлору, ошондой эле ишкердик ишмердикти жөнгө салуучу токтомдун долбоорлору шаардык Кеңештин расмий сайты жана «Ош шамы» гезити аркылуу коомдук талкуулоого жатат.

  Талкуулоонун жүрүшүндө коомдук талкуулоонун катышуучуларынан түшүүчү сунуштар кабыл алынат, каралат жана жалпыланат.

  Коомдук талкуулоонун жыйынтыктары боюнча аларды ченемдик укуктук актынын долбооруна киргизүү же киргизбөө себептерин негиздемеси менен түшкөн сунуштар жөнүндө жыйынтыктоо маалыматтарды даярдайт.

  Жыйынтыктоо маалымат ченемдик укуктук актынын долбооруна тиркелүүчү маалымкатта чагылдырылат.


  208. Шаардык Кеңештин расмий сайтында же «Ош шамы» гезитинде коомдук талкуулоолор талап кылган учурда токтомдун долбоорунан тышкары кошумча төмөнкү маалыматтар жайгаштырылат:

а)   аны кабыл алуунун негиздемеси;

б) иштеп чыгууда катышкан, ошондой эле токтомдун долбоору менен алдын-ала макулдашылган жактардын жана уюмдардын тизмеги;

в)   финансылык-экономикалык эсептер, жүргүзүлгөн экспертизалардын корутундулары;

г)  статистикалык маалыматтар;

д) мамлекеттик же мыйзам тарабынан корголуучу башка сырды камтыган маалыматтардан тышкары токтомдун долбоорун негиздөө үчүн керектүү башка маалыматтар.


209. Коомдук талкулоолорду уюштуруу жана өткөрүү боюнча чыгымдарды каржылоо Ош шаарынын мэриясынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан тыюу салынбаган башка булактардын эсебинен жүзөгө ашырылат.


210. Токтомдордун долбоорлорунун коомдук талкуулоолорунун мөөнөтү бир айдан кем эмес болушу зарыл.


211. Кээ бир манилүү маселелер боюнча, шаардык Кеңештин сессиясында токтомдун долбоорун кароого чейин ачык же депутаттык угуулар формасында аны алдын-ала талкуулоо өткөрүлүшү мүмкүн.15-глава. Шаардык Кеңештин токтомдорун кабыл алуу


  212. Токтомдор шаардык Кеңеш тарабынан бул Регламентте белгиленген тартипте кабыл алынат.

  Шаардык Кеңештин токтомдору шаардык Кеңештин депутаттарынын  жалпы санынын көпчүлүк добушу менен ал эми мыйзамда көрсөтүлгөн учурларда  үчтөн экисинин  добушу менен кабыл алынат. 

Кээ бир  өзгөчө кырдаал түзүлүп, сессияга депутаттар чогула албай турган учурда,   ыкчам чечүүнү талап кылган   маселелер боюнча сурамжылоо жолу менен токтом кабыл алынышы мүмкүн. Мындай учурда, ар бир депутат каралатурган маселе боюнча даярдалган токтомдун тексти  менен  таанышыпчыгып, анын акыркы барагынын артына өз позициясын билдирип, колун коет.  Депутаттардын  жалпы санынын көбү «макул»  деп кол койсо,  токтом   кабыл  алынды деп эсептелет. Мындай жол менен  кабыл алынган  токтом,   шаардык Кеңештин кезексиз сессиясында каралды  деп эсептелет жанаага катардагы номер коюлат. Бул ченем,токтомду кабыл алуу үчүн депутаттардын үчтөн экисинин кем эмес   добушун  талап кылган  маселелерге   таркатылбайт.

  Ош шаарынын бюджетинен каржылоону ишке ашырууну талап кылган токтомдорду алар боюнча каржылоо булактары аныкталганга чейин кароого жана кабыл алууга мүмкүн эмес.


  213. Шаардык Кеңештин сессиясында маселени кароо жол-жобосунун негизги элементтери:

а) баяндамачыга жана тең баяндамачыга (бул Регламент тарабынан каралган учурларда) чыгып сүйлөө үчүн сөз берүү;

б) баяндамачыга жана тең баяндамачыга суроо берүү жана аларга жооп алуу укугун депутаттарга берүү;

в) талкууну өткөрүү (жарыш сөздөрдү);

г) жыйынтыктоо сөзү үчүн баяндамачыга жана тең баяндамачыга сөз берүү;

д)  добуш берүү мотивдери боюнча сөз сүйлөө;

е) “негизинен” токтомдун долбоорун кабыл алуу үчүн добуш берүү;

ж) негизинен кабыл алынгандан кийин токтомдун долбоорунун же анын тиркемелеринин тексти боюнча сунуштарды жана эскертүүлөрдү киргизүү;

з) добуш берүү мотивдери боюнча чыгып сүйлөө;

и) токтомду жалпысынан кабыл алуу боюнча добуш берүү.


  214. Токтомдун долбоорун кароодо анын негизги жоболору, аны кабыл алуу зарылчылыгы жөнүндө маселе талкууланат, токтомдун долбоорунун концепциясынын жалпы баасы берилет.

  Талкуулоо токтомдун долбоорунун демилгечисинин баяндамасынан жана шаардык Кеңештин тиешелүү (профилдик) комиссиясынын тең баяндамасынан башталат.

  Эгерде токтомдун долбоорун кароо бири-бирине карама-каршы келген корутундуларды же чечимдерди беришкен бир канча туруктуу комиссияларга тапшырылган болсо, шаардык Кеңештин тиешелүү (профилдик) комиссиясынын корутундусу менен макул болбогон туруктуу комиссиялардын төрагаларынын баяндамалары дагы угулат.

  Токтомдун долбоорун кароодо шаардык Кеңештин фракцияларынын, туруктуу комиссияларынын, депутаттарынын, Ош шаарынын мэриясынын өкүлдөрүнүн, талкууга катышуу үчүн чакырылган башка жактардын сунуштары жана эскертүүлөрү угулат.

  Шаардык Кеңештин эсебинен жабылуучу чыгымдарды караган токтомдордун долбоорун кароодо Ош шаарынын мэриясынын же шаардык каржы башкармалыгынын башчысынын корутундусу милдеттүү түрдө угулат.


  215. Сессияда төрагалык кылуучу чыгып сүйлөөлөрдүн кезегин белгилейт. Чыгып сүйлөөлөрдүн кезегин белгилөөдө артыкчылык каралуучу маселелерди даярдоо үчүн фракциялардын жетекчилерине, шаардык Кеңеш тарабынан түзүлгөн комиссиялардын өкүлдөрүнө, шаардык Кеңештин тиешелүү (профилдик) комиссияларынын өкүлдөрүнө, шаардык Кеңештин сессиясына чакырылган эксперттерге, жазуу жүзүндөгү корутунду берген депутаттарга берилет.


  216. Шаардык Кеңештин төрагасы, төраганын орун басарлары, Ош шаарынын мэри кезексиз чыгып сүйлөөгө укуктуу.


217. Сессияда төрагалык кылуучу чыгып сүйлөөнүн күн тартибине ылайык келүүсүнө, чыгып сүйлөөнүн белгиленген убакыты сакталышына көз салат. Зарыл болгон учурда ал жөнүндө эскертип турат.

Эгерде чыгып сүйлөөчү төрагалык кылуучунун көрсөтүүсүн тоготпостон, өз сөзүндө кемсинтүүчү сөздөрдү колдонсо, төрагалык кылуучу тартипке чакырат же аны сөз сүйлөөдөн алып салат.


218. Жарыш сөздөрдү токтотуу жөнүндө сунуш добушка коюлат жана ага сессияга катышкан депутаттардын жалпы санынын жарымынан көбү добуш берсе, кабыл алынды болуп саналат.

  Чыгып сүйлөбөй калган депутаттардын өтүнүчү боюнча, алардын чыгып сүйлөө тексттери сессиянын протоколуна тиркелет. Бул учурда, чыгып сүйлөөнүн тексти шаардык Кеңештин аппаратына тапшырылат.


  219. Туруктуу комиссиялардын төрагалары талкуунун жыйынтыгы боюнча токтомдун долбоорунун же тиркемелеринин текстине өзгөртүүлөрдү киргизет жана бул жөнүндө токтомдун долбоорун негизинен кабыл алуу үчүн добуш берүүгө чейин билдирет.

  Туруктуу комиссиялардын төрагаларынын сунушу боюнча шаардык Кеңештин сессиясы кийинки сессияга чейин токтомдун долбоорун кабыл алууну калтыруу жөнүндө протоколдук чечим кабыл алууга укуктуу.


  220. Токтомдун долбоорун негизинен кабыл алганга чейин (анын ичинде жарыш сөздөрдүн жүрүшүндө) депутаттар же аны кабыл алуунун демилгечилери токтомдун долбоорун жазуу же оозеки түрүндөгү арыз менен (добуш берүү жолу менен) расмий түрдө чакырып алууга укуктуу.

Бул учурда жарыш сөздөр токтотулат.


  221. Жарыш сөздөр аяктагандан кийин баяндамачы жана тең баяндамачы жыйынтыктоо сөзү менен чыгып сүйлөөгө укуктуу.

  Ушундан кийин токтомдун долбоорун негизинен кабыл алуу жөнүндө маселе добушка коюлат.


  222. Сессияда төрагалык кылуучу токтомдун жана анын тиркемелеринин тексти боюнча өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү сунуштайт. 


  223. Анын жоболорун талкулоо менен токтомдун долбоорун кароодо талкууланган жана добушка коюлган жазуу жана оозеки түрүндөгү түшкөн бардык сунуштар угулат.


224. Төрагалык кылуучу биринчи кезекте туруктуу комиссиялардын сунуштарын добушка коет. Эгерде шаардык Кеңештин сессиясы сунуштардын бирин дагы колдобосо, пункт четке кагылды болуп саналат.


  225. Бир эле маселе боюнча бирден көп токтомдун долбоору киргизилсе, шаардык Кеңеш мындан ары кароо үчүн кайсынысы кабыл алынгандыгы жөнүндө чечим кабыл алат.

226. Токтомдун долбоорун талкуулоонун жыйынтыктары боюнча сессия добуш берүү болгон, киргизилген сунуштарды жана эскертүүлөрдү, ошондой эле тиешелүү (профилдик) комиссиянын токтомун эске алуу менен токтомду жалпысынан кабыл алуу жөнүндө чечим кабыл алат.

227. Эгерде токтомдун долбоору жалпысынан кабыл алынбаса, ал четке кагылды болуп саналат. Четке кагылган токтомдун долбоору шаардык Кеңеш тарабынан кийинки сессияда каралуусу мүмкүн.


16-глава. Кабыл алынган токтомдорду жол-жоболоштуруу тартиби


228. Шаардык Кеңештин аппаратынын кызматкерлери документтин долбоорун аткаруучулар менен бирдикте кабыл алынган токтомду сессиядан кийин 10 жумушчу күндүн ичинде жол-жоболоштурушат.

  Шаардык Кеңештин токтомдоруна жана иш кагаздарына   шаардык Кеңештин төрагасы кол коет.    Токтомдун тиркемелерине шаардык Кеңештин аппарат жетекчиси кол коет.


  229. Документтин аягына “шаардык Кеңештин төрагасынын колу” деген грифтен ылдыйыраак төмөнкүлөр кол коюшат:

а) шаардык Кеңештин аппарат жетекчиси;

б) шаардык Кеңештин укук маселелерин тейлөө адиси;

в) шаардык Кеңештин бөлүмдөрүнүн башчылары;

г) мамлекеттик тилдеги лингвистикалык экспертиза үчүн жооптуу адис;

д) аты-жөнүн, кызматын, кызматтык телефонунун номурун көрсөтүү менен документтин аткарылышына жооптуу шаардык Кеңештин кызматкери.

  Зарылчылыкка жараша бул маселени тейлеген Ош шаарынын мэриясынын кызматтарынын жана бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен макулдашуу жүргүзүлөт.

  Бул Регламенттин талаптарына ылайык жол-жоболоштурулган токтом кол коюуга шаардык Кеңештин төрагасына берилет.

230. Документти жол-жоболоштурууда тийиштүү сессияда түздөн-түз айтылгандан жана документти лингвистикалык экспертизадан өткөргөндөн кийинки ондоолордон тышкары ага оңдоолорду киргизүүгө жол берилбейт.

Шаардык Кеңештин сессиясында кабыл алынган токтомдорго мыйзамсыз түрдө оңдоо жана түзөтүүлүрдү киргизген жактар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопко тартылат. 

231. Ченемдик укуктук мүнөздөгү токтомдор расмий жарыяланууга тийиш.

232. Токтомдордун расмий жарыялануусу мамлекеттик тилде жүзөгө ашырылат.

Токтомдорду толук эмес жарыялоого жол берилбейт.

233. Ченемдик-укуктук мүнөздөгү токтомдорду расмий жарыялоо алардын күчүнө кирүүсүнүн милдеттүү шарты болуп саналат.

  Эгерде токтомдун өзүндө башка шарт каралбаса, токтомдор расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күндөн кийин күчүнө кирет.

Ишкерлик ишмердикти жөнгө салуучу токтомдор расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күндөн эрте эмес мъънъттъ күчүнө кирет.


  234. Кабыл алынган ченемдик укуктук мүнөздөгү токтомдор шаардык Кеңештин аппараты тарабынан каттоодон өтүүгө тийиш, андан кийин алар Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Юстиция министрлигинин аймактык бөлүмүнө жөнөтүлөт.Ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине киргизилбеген ченемдик укуктук акт юридикалык  күчкө ээ болбойт.


17-глава. Ош шаарынын бюджетин кароо жана кабыл алуу жана анын аткарылышы жөнүндө отчетту угуу өзгөчөлүгү


235. Шаардык Кеңештин жетекчилиги жана туруктуу комиссиялар мамлекеттик органдардын салык кызматтарынан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан жана юридикалык жактардан шаардык бюджеттин долбоорун өз убагында жана сапаттуу түзүү үчүн керектүү бардык маалыматтарды суроого жана алууга, бул органдардын жетекчилерин өз жыйындарына чакырууга жана угууга укуктуу.


 236. Шаардык бюджеттин долбоорун түзүү үчүн керектүү маалыматтар Кыргыз Республикасынын мыйзам тарабынан белгиленген тартипте берилет.


237. Шаардык бюджеттин долбоорун алдын-ала кароо бюджет, экономика жана өнөр-жай маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясында каалаган депутаттардын  катышуусу менен  жүргүзүлөт. Бул туруктуу депутаттык комиссияга  мүчө эмес депутаттар кеңеш берүү добушу укугуна ээ.


238. Шаардык бюджеттин долбоорун кароо ачык жана айкын жүргүзүлөт. Бюджеттин долбоорун кароо боюнча коомдук угуулар өткөрүлөт.

Бюджеттин аткарылышы жөнүндө токтом жана тийиштүү жылга шаардын бюджети жөнүндө шаардык Кеңештин чечимдери расмий сайтка жана «Ош шамы» гезитине жарыяланууга тийиш.


18-глава. Токтомдордун аткарылышына көзөмөл


  239. Токтом аны ишке ашыруу тартибин белгилейт, тактап айтканда:

а) конкреттүү мөөнөттөрүн жана пункттарды же токтомду жалпысынан ишке киргизүү ыкмасын;

б) органдарга жана кызматтык жактарга токтомду ишке ашыруу, Ош шаарынын мэриясынын жана анын түзүмдүк бөлүктөрүнүн (зарыл болгон учурда) кызматтык жактарына таасир этүүчү чараларды көрүүсүн, Ош шаарынын мэриясынын актыларын токтомго ылайык келтирүү боюнча конкреттүү тапшырмалардын болуусун;

в)  аны аткаруу үчүн мөөнөттөрд\ аныктайт.

  Шаардык Кеңештин ар бир токтомунда анын аткарылышына көзөмөл жүргүзүүчү жак же орган көрсөтүлөт.


 240. Көзөмөл кылуунун максаты болуп төмөнкүлөр саналат:

а) токтомду ишке ашыруунун натыйжалуулугунун деңгээлин табуу;

б) анын аткарылышын кыйындатуучу себептерди табуу;

в) аткарууга тоскоолдук кылуучу жактарды (органдарды) табуу жана тартуу, зарылчылыкка жараша аларды жоопкерчиликке тартуу, токтомдун аткарылышын сот аркылуу (ушундай зарылчылык болсо) камсыз кылуу.

   Шаардык Кеңеш көзөмөлдөө ыйгарым укуктарды аткарууну ж\ктъгън үчүн жакка (органга) эч кандай атайын ишеним каттар талап кылынбайт.


241. Шаардык Кеңештин сессиясы токтомдун аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалыматты уккандан кийин төмөнкүлөргө укуктуу:

а) аткарылган катары көзөмөлдөн алып салууга;

б) аткарылган катары токтомдун кээ бир пункттарын көзөмөлдөн алып салууга;

в) бул токтом боюнча аткаруу мөөнөтүн узартууга;

г) көзөмөл ыйгарым укуктарды башка жакка же органга жүктөөгө;

д) токтомду жокко чыгарууга;

е) токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө;

ж) кошумча токтом кабыл алууга.


242. Көзөмөл боюнча отчеттуулук мөөнөтү токтомдунөзүндө көрсөтүлөт. Шаардык Кеңештин төрагасы токтомдун аткарылышына көзөмөл жүргүзүү жүктөлгөн жакка (органга), шаардык Кеңештин сессиясында токтомдун аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалымат берүү боюнча тапшырма берүүгө укуктуу.


19-глава. Шаардык Кеңештин сессияларынын, Президиумунун жана башка органдарынын жыйналыштарынын протоколу


243. Шаардык Кеңештин сессияларында жана Президиумунда чакырылыштын чектеринде катар номур берилүүчү протокол жүргүзүлөт.

Сессиялардын жыйындарынын протоколдорун жол-жоболоштуруу, протоколдорду жүргүзүү жана сактоо шаардык Кеңештин аппаратынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлөт.


244. Протоколдун тексти эки бөлүктөн турат: киришүү жана негизги.

Шаардык Кеңештин сессиясынын (Президиумдун) жыйынынын протоколунун киришүү бөлүгүндө төмөнкүлөр чагылдырылат: номуру, өтүү күнү, убактысы жана орду, шаардык Кеңештин чакырылышынын жылы, шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы саны, катышкан депутаттардын саны жана тизмеси, чакырылгандардын тизмеси (эгерде 10дон ашык чакырылган болсо, чакырылгандын тизмеси тиркелет), баяндамачынын тең баяндамачынын аты-жөнүн көрсөтүү менен күн тартиби, шайланган органдардын, катчылыктын жана эсептөө комиссиясынын курамы.

Негизги бөлүктө төмөнкүлөр чагылдырылат: сессияны алып баруунун жүрүшү, каралуучу маселелер баяндамалары менен, жарыш сөздөрдө чыгып сүйлөөчүлөр, добушка коюуга киргизилген маселелер жана сунуштар, аларды чечүү ыкмалары; добуш берүүнүн жыйынтыктары жана кабыл алынган чечимдер, сессиянын жүрүшүндө берилген кошумча материалдар. 

Депутаттардын аты-жөндөрү алардын кайсы  фракциялардан экендиги, башка жактардын аты-жөнү кызматын жана иш ордун көрсөтүү менен коштолот.


245. Сессиянын протоколу жана стеннограммасы сессия ишин аяктагандан кийин 10 жумушчу күндөн кеч эмес жол-жоболоштурулат, шаардык Кеңештин төрагасы жана сессиянын катчылыгы тарабынан кол коюлат.


246. Президиумдун протоколуна  жана стеннограммасына төрагалык кылуучу жана протокол жазуу үчүн жооптуу шаардык Кеңештин аппаратынын адиси тарабынан кол коюлат.

246-1. Шаардык Кеңештин сессияларынын, президиумдарынын жыйындарында баяндамаларды, сөздөрд\ жана башка чыгып сүйлөөлөрдү сөзмө-сөз жазуу үчүн стенограмма жүргүзүлөт.

Стенограмма талкуунун жүрүшүн чагылдыруусу, жыйындын өткөн күнү, убактысы, орду, күн тартиби, төрагалык кылуучунун аты-жөнү жөнүндө маалыматтарды камтуусу керек жана сессиянын, президиумдун иши аяктагандан кийин үч жумуш күндүн  ичинде даярдалат. Стенограмма даяр болгондон кийин үч жумуш күндөн кеч эмес мөөнөттө ага   шаардык Кеңештин търагасы жана   стенограмма жүргүзүү үчүн жооптуу адис   кол коюшат.


247. Шаардык Кеңештин аппаратынын кызматкерлери аппарат жетекчинин уруксаты менен шаардык Кеңештин депутаттарына жана башка кызыкдар жактарга протоколдун жана токтомдордун көчүрмөлөрүн беришет, аларды   жол-жоболоштурат.


248.Шаардык Кеңештин сессияларында шаардык Кеңештин депутаттары жана аппаратынын кызматкерлери үчүн жеткиликтүү болгон аудиожазма жүргүзүлөт.


249.  Шаардык Кеңештин сессиясынын  протоколуна   сессияда кабыл алынган  токтомдор,  сессиянын стенограммасы, сессияга катышкан депутаттардын тизмеси, докладдардын тексттери, депутаттардын төрагага берген кат жүзүндөгү сунуштары, пикирлери жана суроолору, сессияда каралган маселелер боюнча түшкөн билдирүүлөр, маалымкаттар тиркелет. Протоколдордун түп нускалары шаардык Кеңештин аппаратында сакталат. 


250. Шаардык Кеңештин жабык сессиясынын материалдары Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан белгиленген эреже боюнча жашыруундук деңгээли сессияда талкуулануучу маалыматтардын жашыруундук деңгээлине туура келген маалыматтар үчүн жол-жоболоштурулат.


 20- глава. Шаардык Кеңештин ишин пландоо


251. Шаардык Кеңештин иш-планы бир жылга түзүлөт. Шаардык Кеңештин иш-планы өтүп бараткан жылдын акырында каралат. 


252. Шаардык Кеңештин депутаттары, шаардык Кеңештин Президиуму, фракцияларынын лидерлери, туруктуу комиссиялары, Ош шаарынын мэри шаардык Кеңештин иш-планына маселелерди киргизүү укугуна ээ.


253. Иш-планга шаардык Кеңештин сессиясынын, фракциялардын жана туруктуу комиссиялардын жыйындарынын  кароосуна киргизилүүчү маселелер киргизилет.


254. Ош шаарынын мэриясы тарабынан даярдалган маселени иш-планга киргизүүдө, шаардык Кеңеш шаардык Кеңеште маселени кароо үчүн жооптуу депутатты (эреже катары, фракциянын жетекчисин, шаардык Кеңештин тиешелүү (профилдик) комиссиясынын төрагасын) аныктайт.


255. Шаардык Кеңештин иш-планын бекитүүдө, иш-планга киргизиле турган маселелер боюнча токтомдордун долбоорлорун берүү талап кылынбайт.


256. Шаардык Кеңештин ишин пландоодо Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан белгиленген тартипте пландан тышкары токтомдун долбоорлорун даярдоо жана киргизүү мүмкүнчүлүгү алып салынбайт.


21-глава. Депутаттык угууларды уюштуруу жана өткөрүү тартиби


257. Шаардык Кеңеш өз ишин алып баруу маселелери боюнча депутаттык угууларды өткөрөт.

Депутаттык угуулардын материалдары депутаттарга угуу башталганга чейин 3 күндөн кеч эмес мөөнөттө берилиши керек.


258. Депутаттык угууларда шаардык Кеңештин компетенциясына кирген ар кандай маселелер талкууланышы мүмкүн.

Депутаттык угуулар шаардык Кеңештин депутатынын, фракциялардын, комиссиялардын (жумушчу топтордун), шаардык Кеңештин төрагасынын, төраганын орун басарларынын, шаардык Кеңештин Президиумунун демилгеси боюнча өткөрүлөт.

Депутаттык угуулар коомдук жана донордук уюмдар менен биргеликте өткөрүлүшү мүмкүн.


259. Депутаттык угууларды уюштуруу жана өткөрүү депутаттык угуулардын демилгечисине жана шаардык Кеңештин аппаратына жүктөлөт.

Депутаттыкугууларга чакырылуучу жактардын курамы бул угууларды өткөрүүнү уюштурган демилгечи тарабынан аныкталат. Шаардык Кеңештин төрагасы чакырылгандардын тизмесин толуктоого укуктуу.

Депутаттык угууларга чакырылгандардын тизмесине киргизилген жактарга депутаттык угууларга алардын милдеттүү келүүсү жөнүндө алдын-ала расмий эскертүү жиберилет.


260. Депутаттык угуулар жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана коомчулуктун өкүлдөрүнө ачык.

Депутаттык угууларды өткөрүүнү уюштурган демилгечи жабык депутаттык угууларды өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн.

Жабык депутаттык угууларда конфиденциалдуу мүнөздөгү маселелер, ошондой эле мамлекеттик жана башка мыйзам тарабынан корголуучу сырды түзгөн, зыян келтирген маалыматтар талкууланат.


261. Депутаттык угууларда төрагалык кылуучу болуп фракциянын лидери, шаардык Кеңештин тиешелүү туруктуу комиссиясынын төрагасы, ал эми төрага жок болгон учурда, анын орун басары, депутаттык угуулардын демилгечиси  болуп саналат.

Төрагалык кылуучу депутаттык угууларды алып барат жана талкуунун жүрүшүнө көз салат.


262. Депутаттык угуулар талкуулануучу маселенин мааниси, анын маанилүүлүгү, угууну өткөрүү тартиби, чакырылгандардын курамы жөнүндө маалымат берген төрагалык кылуучунун кыскача сөзү менен башталат. Депутаттык угууларда   бардык каалоочулар төрагалык кылуучунун уруксаты менен гана чыгып сүйлөй алышат.


263. Депутаттык угууларга чакырылган жактардын чыгып сүйлөөлөрүнөн кийин шаардык Кеңештин депутаттарынын суроолору жана аларга жооптор болот. Суроолор оозеки түрүндө жана жазуу түрүндө берилиши мүмкүн.


264.Депутаттык угуулар талкуулаган маселе боюнча сунуштарды кабыл алуу менен аяктоосу мүмкүн. Депутаттык угуулардын сунуштары шаардык Кеңештин депутаттарынын угууларында катышкан көпчүлүктүн жактыруусу менен кабыл алынат.


265. Депутаттык угуулар протоколдоштурулат. Депутаттык угуулардын протоколуна төрагалык кылуучу тарабынан кол коюлат.

Ачык депутаттык угуулардын сунуштары басма сөз каражаттарына басылып чыгышы мүмкүн.

Депутаттык ачык угуулардын материалдары шаардык Кеңештин депутаттарына, ага катышкан мамлекеттик органдардын жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнө берилет.22-глава. Мамлекеттик бийлик органдары менен өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашыруу тартиби


266. Шаардык Кеңеш Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Ош шаарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарына жана башка Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык мамлекеттик бийлик менен өз ара мамилелерин жүзөгө ашырат.


267. Мамлекеттик бийлик органдары шаардык Кеңештин компетенциясына кирген маселелерди чечүүдө кийлигишүүгө укуксуз.


268. Шаардык Кеңеш бийликтин аткаруу органдарынын компетенциясына кирген маселелерди чечүүдө кийлигишүүгө укуксуз.


269. Аймактын кызыкчылыгына тийиштүү маселелер боюнча сессияга тиешелүү министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун, Ош  шаарынын мэриясынын жана анын түзүмдүк бөлүктөрүнүн өкүлдөрү чакырылат.


270. Аймакты өнүктүрүүнүн эң маанилүү маселелери боюнча Ош шаарынын мэриясы кеңешмелерди  өткөрөт жана шаардык Кеңеш менен өз чечимдерин жазуу түрүндөгү макулдашууларды жүргүзөт.


271. Шаардык Кеңештин сессиясы Ош шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусуна мамлекеттик ыйгарым укуктарды өкүлдөө жөнүндө келишимдерди бекитет.


23-глава. Ош шаарынын мэрин шайлоо тартиби


272. Ош шаарынын мэрин шайлоо  Кыргыз Республикасынын «Ош шаарынын статусу жөнүндө»,  «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө»   мыйзамдарынын жана Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен  Бишкек жана Ош шаарларынын  мэрлерин шайлоо  жөнүндө   Жобонун негизинде  жүргүзүлөт. 


273. Шаардын мэрин шайлоо шаардык Кенештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экиси катышканда болуп өттү деп эсептелет.


274. Шаардын мэрин шайлоо Кыргыз Республикасынын Борбордук Шайлоо Комиссиясы тарабынан белгиленет. 


275. Ош шаарынын мэрин шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо белгиленген күндөн тартып 20 күндүн ичинде өткөрүлөт. Шаардык Кеңеш мэрди шайлоо боюнча комиссиянын курамына депутаттарды мүчөлүккө сунуш кылууга же өзүнүн альтернативалуу комиссиясын түзүүгө акылуу. Шаардык Кеңештин төрагасы  депутаттардын шайлоого катышуусун камсыз кылат.


276. Шайлоо бюллетенинин үлгүсүн жана текстин  аймактык шайлоо комиссиясы бекитет.


277. Шайлоо бюллетендери мамлекеттик жана расмий тилдерде даярдалат.


278. Шайлоо бюллетенине мэрдик кызматка талапкер катары аракеттеги мыйзамга ылайык сунуш кылынган талапкер гана киргизилет.


279. Ош шаарынын мэрин шайлоосессиялар өтүүчү  залда   өткөрүлөт.

Депутаттардын катышуусу, добуш берүүнү уюштуруу, бөлмөнү жабдуу жана анда керектүү тартипти сактоо боюнча жоопкерчилик аймактык шайлоо комиссиясына жана шаардык Кеңештин аппаратына жүктөлөт.


24-глава. Ош шаарынын мэрине ишеним көрсөтпөө тартиби


280. Ош шаарынын мэрине ишеним көрсөтпөө жөнүндө чечим жашыруун добуш берүү менен шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы санынан добуштун үчтөн экиси менен кабыл алынат.

Ош  шаарынын мэрине ишеним көрсөтпөө жөнүндө сунушту шаардык Кеңештин Президиуму, фракциясы жана туруктуу комиссиясы киргизиши мүмкүн.


25-глава.Шаардык Кеңеш тарабынан көзөмөл ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу тартиби.


281. Ош шаарынын мэри, шаардык Кеңешинин алдында жылына эки жолу шаардын аймагындагы иштин абалы жөнүндө отчет берет жана көзөмөлүндө болот.


282. Шаардык Кеңешинин көзөмөлдүк  иши Кыргыз Республикасынын мыйзамына,бул Регламентине ылайык жүзөгө ашырылат.


283. Шаардык Кеңештин көзөмөлдүк ишинин уюштуруу негизин шаардык Кеңештин көзөмөлдүк  ишин жүзөгө ашыруучу субьекттер-депутаттар, фракциялар, туруктуу, убактылуу жана жумушчу комиссиялар, Президиум түзөт.


284. Көзөмөлдүк  иш   шаардык Кеңештин сессияларында отчетторду  угуу, фракциялык сурамаларды жөнөтүү,  маалыматтарды угуу формасында ишке ашырылат.


285. Текшерүүлөрдү жүргүзүү шаардык Кеңештин төрагасынын буйругунун негизинде жүзөгө ашырылат.


286. Көзөмөлдүк иш-чараларды өткөрүү мөөнөтү 30 календардык күндөн ашпоосу керек. Финансылык олуттуу тартип бузуулар, бюджеттик каражаттарды жана башка ресурстарды мыйзамсыз жана натыйжасыз чыгымдоо фактылары табылган, ошондой эле шаардык Кеңештин көзөмөлдүк функциясын жүзөгө ашыруучу субьекттерге жолтоо болгон учурларда, баяндама каттын негизинде шаардык Кеңештин төрагасы комиссиянын иштөө мөөнөтүн узартат.

Текшерүүлөрдү жүргүзүү текшерилип жаткан субьекттин негизги ишине жолтоо болбоосу керек.


287. Көзөмөлдүк функцияларды жүзөгө ашыруучу субьекттер жүргүзгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча маалыматтык кат, ал эми зарыл болгон учурда шаардык Кеңештин токтому даярдалат.

Бул Регламентке ылайык күн тартибине киргизүү үчүн текшерүүлөрдүн материалдары шаардык Кеңештин төрагасына жөнөтүлөт.


288. Шаардык Кеңештин жумушчу комиссияларынын көзөмөлдүк ишинин жыйынтыктары жумушчу комиссиянын чечими менен жол-жоболоштурулат.


289. Көзөмөлдүк текшерүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча Ош шаарынын мэриясынын, анын түзүмдүк бөлүктөрүнүн жана текшерилүүчү ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жетекчилеринин дарегине шаардык Кеңештин токтому, жумушчу комиссиялардын, Президиумдун чечимдери, табылган тартип бузууларды четтетүү боюнча сунуштар жөнөтүлөт.

Шаардык Кеңештин сессиясында чечим аткарылбаган себептерди белгилөө, аны аткаруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө, ал эми зарыл болгон учурда, күнөөлүү жактарды жоопкерчиликке тартуу боюнча маселе каралышы мүмкүн.


290. Фракциялык (депутаттык) суроо-талап – бул фракциянын (депутаттын) шаардык Кеңештин төрагасына, төраганын орун басарларына, мэрге, вице-мэрлерге, шаардын түзүмдүк бөлүктөрүнө жана кызматтарынын, менчиктин формасына карабастан шаардын аймагында жайгашкан ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жетекчилерине карата талабы, коомдук мааниси бар жана шаардык Кеңештин карамагына тийиштүү болгон маселелер боюнча расмий түшүндүрмө берет же позициясын билдирет.

Суроо-талап фракция (депутат), туруктуу комиссия тарабынан жазуу же оозеки формада киргизилиши мүмкүн. Ал шаардык Кеңештин күн тартибине киргизилүүгө тийиш, ал боюнча талкуу жүргүзүлүүсү мүмкүн жана чечим кабыл алынат.

Шаардык Кеңештин төрагасы депутаттык суроо-талапты ал кайрылган тийиштүү органга же кызматтык жакка билдирет.

Суроо – талап кайрылган орган же кызматтык жак шаардык Кеңеш тарабынан белгиленген мөөнөттө жазуу жүзүндө жооп берүүгө милдеттүү. Суроо-талапка берилген жооп шаардык Кеңештин сессиясынын отурумунда каралышы мүмкүн.


291. Шаардык Кеңештин фракциясы менчиктин түрүнө карабастан Ош шаарынын аймагында жайгашкан ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын иши, ошондой эле мамлекеттик органдардын жана жарандык бирикмелердин органдарын текшерүүнү жүргүзүү зарылчылыгы жөнүндө маселени коюуга укуктуу.

Текшерүүнүн жыйынтыктары жана алар боюнча сунуштары жөнүндө фракция текшерүүнү жүзөгө ашырган тапшырма боюнча шаардык Кеңештин сессиясында же шаардык Кеңештин төрагасына билдирет.


292. Кыргыз Республикасынын мыйзамын бузуулар табылган учурда, фракция бул маселе боюнча тийиштүү мамлекеттик органдарга кайрыла алат.


26-глава Шаардык Кеңештин депутаты          


293. Шаардык Кеңештин депутаты өз милдетин Кыргыз Республикасынын Конституциясында, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамда, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү кеңештердин депутаттырынын статусу жөнүндө» мыйзамда жана башка ченемдик укуктук актыларда көрсөтүлгөн укуктардан жана милдеттерден пайдаланып аткарат.

   Сессияларга, өзү шайланган туруктуу депутаттык комиссиянын отурумдарына катышуу ар бир депутаттын эң негизги, ыйык милдети.

294.  Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» мыйзамынын 19-статьясына ылайык шаардык Кеңештин депутаты депутаттык ишмердигине байланышкан маселе боюнча шаардын аймагындагы мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана жарандардын бирикмелерине, менчигинин түрүнө карабастан ишканаларга, мекемелерге жана уюмдарга токтоосуз кирүү укугунан, ошондой эле алардын жетекчилеринин жана башка кызмат адамдарынын кечиктирбей кабыл алуу укугунан пайдаланат.

      Суроо-талаптар депутат же депутаттар тобу тарабынан оозеки же жазуу түрүндө берилиши мүмкүн.

      Суроо-талап түшкөн мамлекеттик орган же жетекчи оозеки же жазуу түрүндө шаардык Кеңештин сессиясына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жооп берүүгө тийиш.

295. Шаардык Кеңештин депутаты менчигинин түрүнө карабай бардык ишкана, мекеме, уюмдардын, ошондой эле мамлекеттик органдардын жана жарандык бирикмелердин финансалык-чарбалык ишмердигинен башка иш аракетине текшерүү жүргүзүү керектиги жөнүндөгү маселени шаардык Кеңешке коюуга акылуу.

      Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча керектүү учурда депутат текшерилген мекеме-уюмдардын, ишканалардын ишиндеги кемчиликтерди жоюу боюнча өз сунушун айта алат.

296. Шаардык Кеңештин депутаты:

а) мамлекеттик башкаруу органдарында жана тиешелүү коомдук уюмдарда шайлоо округунда жашаган жарандардын кызыкчылыгына тиешелүү маселелерди караганда ага катыша алат;

б) өз демилгеси менен ага белгилүү болгон маалыматтар боюнча жарандардын мыйзамдык укуктары бузулса, тиешелүү органдардан жана жетекчилерден кетирилген кемчиликтердин жоюлуусун талап кылат;

в)  шайлоочулар жана эмгек жамааттары менен жолугушууларды өткөрөт;

г) шаар калкына, эмгек жамааттарына шаардын экономикалык, социалдык өнүгүшү, шаардык Кеңештин  чечимдери,  шайлоо алдындагы Программалардын аткарылышы боюнча билдирип турат;

д) шаардык Кеңештин жана анын органдарынын чечимдеринин, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын аткарылышына көмөк көрсөтөт жана көзөмөлдөйт;

е) коомдук пикирди, калктын керектөөлөрүн, суроо-талаптарын изилдейт жана ал жөнүндө шаардык Кеңешке жана анын органдарына билдирет, сунуш киргизет жана алардын мыйзамдуу суроо-талаптарын канааттандырарлык башка чараларды көрөт;

ж) жарандарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу, социалдык жактан өнүгүү жана  мамлекеттик жана коомдук иштерге активдүү катышууга чакырат;

з) шаардык Кеңештин депутаты шайлоочулардын алдында өзүнүн иши жана өзү шайланган шаардык Кеңештин иши жөнүндө мезгил-мезгили менен, бирок жылына бир жолудан кем эмес отчет берүүгө  тийиш.

и) шаардык Кеңештин сессиясында жана өзү шайланган органдардын отурумдарында чечүүчү добуш берүү укугуна ээ;

 к) шаардык Кеңештин төрагалыгына жана органдарына шайланууга жана шайлоо укугуна ээ;

л) сессияда бекитилген «Депутаттын жардамчысы жөнүндө» Жобонун негизинде  коомдук башталыштагы жардамчысын дайындайт;

м) сессиянын күн тартиби, маселелерди кароонун ирети боюнча сунуштарды киргизет;

н) шаардын турмушуна тиешелүү маселелер боюнча мамлекеттик, коомдук органдарга, мекеме, уюм, ишкана жетекчилерине (менчигинин түрүнө карабастан) суроо-талаптар менен кайрылат;

о) жарыш сөздөргө катышат,  суроолорду берет, чечимдердин долбооруна оңдоолорду киргизет;

п) өз сунуштарын негиздөө менен добуш берүүнүн жүрүшүндө  орчундуу маселелер боюнча чыгып сүйлөйт, түшүндүрмөлөрдү берет. Эгерде киргизген сунушу депутаттардын көпчүлүгүнүн добушуна ээ болбосо, өз оюн билдирип, тиешелүү органдарга, массалык-маалымат каражаттарына кайрыла алат;

р) Кеңешке баш ийген бардык органдардын, мекеме жетекчилеринин, кызмат адамдарынын отчетун шаардык Кеңештин сессиясында кароого сунуш кылат;

с) шаардык Кеңештин депутаттарын ишкана, мекеме, уюмдардын жетекчилеринин демилгеси менен шаардык Кеңеш же анын төрагасы менен алдын ала макулдашпай туруп иштен алууга жана административдик жаза колдонуу иретинде айлык акысы төмөн кызматка которууга болбойт.


27-глава. Депутаттын коомдук башталыштагы жардамчылары


297. Шаардык Кеңештин депутаты беш адамдан көп эмес санда коомдук башталышта жардамчыларды алууга укуктуу.Кыргыз Республикасынын жараны гана депутаттын жардамчысы боло алат.


298. Жардамчынын ишинин мүнөзү бул Регламентке жана депутаттын жардамчысы жөнүндө Жобого ылайык аныкталат.

Депутаттын жардамчысы:

а) шайлоочулар менен анын жолугушууларын уюштурат;

б) өз ыйгарым укуктарын ишке ашыруу үчүн аналитикалык, маалыматтык, сурап-билүү жана башка депутатка керектүү материалдарды даярдайт;

в) депутаттын тапшыруусу боюнча мамлекеттик бийлик органдарында, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, уюмдарда, коомдук бирикмелерде документтерди, маалыматтык жана сурап билүү материалдарды алат;

г) анын тапшырмасы боюнча башка жактар жана уюмдар менен өз ара мамиле түзө алат.

299. Депутаттын жардамчысы депутаттын статусуна ээ боло албайт жана анын укуктары менен пайдалана албайт. Депутаттын жардамчысына, алардын ыйгарым укуктарын тастыктаган, негизги документ – күбөлүк шаардык Кеңеш тарабынан берилет.


28-глава. Эл аралык кызматташуу


300. Шаардык Кеңеш эл аралык уюмдар менен байланыштыжүзөгө ашырат.


301. Шаардык Кеңеш шаарлардын өкүлчүлүк бийлик органдары жана чет өлкөлөрдүн аймактары менен кызматташуу жөнүндө келишим түзө алат.

29-глава Шаардык Кеңеш ээлик кылган массалык маалымат каражаттары жөнүндө 


302. Шаардык Кеңеш жана Ош шаарынын мэриясы «Ош шамы» гезитинин түзүүчүлөрү болуп саналат. Газета алардын органы болгондугуна байланыштуу гезиттин башкы редакторун бекитүү жана бошотуу маселелери Ош шаарынын мэриясынын сунушу менен шаардык Кеңештин сессиясында каралат жана   шайланган депутаттардын көпчүлүк добушу менен чечим кабыл алынат.


30-глава. Шаардык Кеңештин аппаратынын иши


303. Ош шаардык Кеңешинин ишин уюштурууну камсыздоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан  аныкталуучу типтүү ченемдердин негизинде, шаардык бюджеттен  каралган айлык  акы фондунун чектеринде  түзүлгөн аппарат  тарабынан жүргүзүлөт. 


304. Шаардык Кеңештин аппаратынын негизги функциясы - бул шаардык Кеңештин, фракциялардын, туруктуу комиссиялардын жана депутаттардын, ошондой эле депутаттардын ишинин укуктук, усулдук, уюштуруу, документтик, маалыматтык, материалдык-техникалык жана башка камсыздоосун ишке ашыруу болуп саналат.

      Шаардык Кеңештин аппаратынын түзүмү шаардык Кеңештин төрагасынын сунушу менен сессияда бекитилет.


305. Шаардык Кеңештин аппаратынын укуктук статусу жана ыйгарым укуктары тиешелүү мыйзамдардын негизинде жана аппарат жетекчинин көрсөтүүсү боюнча төрага тарабынан бекитилүүчү аппарат жөнүндө жобо менен аныкталат.

       Шаардык Кеңештин аппаратынын ишин камсыздоого чыгымдар сметасы бюджет жана финансы боюнча комиссия менен макулдашуу боюнча шаардык Кеңештин төрагасы тарабынан бекитилет.


306. Шаардык Кеңештин аппараты кезектеги чакырылыштын ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнүн аяктоосу менен өз ишин токтотпойт. Шаардык Кеңештин аппаратынын кызматкерлеринин эмгек мамилелери Кыргыз Республикасынын " Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" мыйзамы жана Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси тарабынан жөнгө салынат.


307. Зарыл болгон учурда шаардык Кеңештин аппараты Ош шаардык мэриясынын аппараты менен биргеликте иш алып барат.


31-глава. Шаардык Кеңештин аппарат жетекчиси


308. Шаардык Кеңештин аппарат жетекчиси административдик муниципалдык кызматты ээлейт.

Өз ыйгарым укуктарынын чектеринде:

а) белгиленген функцияларды аткарат;

б) шаардык Кеңештин төрагасы тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте кызматка дайындалат жана бошотулат;

в) шаардык Кеңештин аппаратынын ишин жетектейт, башка уюмдар менен шаардык Кеңештин аппаратынын өз ара аракеттенүүсүн камсыздайт, аралаш жана комплекстүү маселелер боюнча ишти координациялайт; 

г) төраганын бекитүүсүнө шаардык Кеңештин аппараты жана бөлүмдөрү жөнүндө жобону киргизет;

д) шаардык Кеңештин имаратында жана иш орундарында режим эрежелерин сактоо боюнча нускаманы бекитет, кызматтык тартипти колдоого жана сактоого карата чараларды көрөт;

е) аппараттын кызматкерлерин ишке кабыл алуу, иштен бошотуу, алардын кесипкөйлүгүн жогорулатуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде сунуш киргизет;

ж) шаардык Кеңештин расмий документтерин жүргүзүүнү камсыз кылат;

з) сессиянын күн тартибинин долбоорун даярдоону камсыз кылат;

и) токтомдорду, буйруктарды жана башка кабыл алынган чечимдерди жалпыга жарыялоону камсыз кылат;

к) коомдук угууларды даярдоону камсыз кылат.


32-глава. Шаардык Кеңештин аппаратынын кызматкерлери


309. Шаардык Кеңештин аппаратынын кызматкерлери административдик муниципалдык кызматты ээлейт.

Өз ыйгарым укуктарынын чектеринде:

а) шаардык Кеңештин сессиясын уюштуруу-техникалык жактан камсыздоону жүзөгө ашырат;

б) депутаттарды фракциялардын жана туруктуу комиссиялардын жыйынынын башталышына чейин 2 күндүн кеч эмес мөөнөттө кезектеги сессиянын күн тартибинин маселелери боюнча токтомдордун долбоорлору жана ага материалдар менен, анын ичинде шаардык Кеңештин маалыматтык тутуму аркылуу камсыз кылат; 

в) шаардык Кеңештин депутаттарына документтин долбоорлорун жана ага оңдоолорду даярдоо маселелери боюнча, анын ичинде шаардык Кеңештин депутаттарынын жана Ош  шаарынын мэриясынын жана анын түзүмдүк бөлүктөрүнөн жетекчилеринин өз убагында өз ара аракеттенүсүн уюштуруу жолу менен көмөк көрсөтөт;

г) депутаттардын каттоосун жүргүзөт;

д) шаардык Кеңеш тарабынан кабыл алынган токтомдорду жол-жоболоштурат жана аларды каттоону жана керектүү учурларда жарыялоону жүзөгө ашырат;

е) бөлүм жөнүндө бекитилген жоболорго ылайык башка функцияларды жана ыйгарым укуктарды аткарат;

ж) шаардык Кеңештин депутаттары, фракциялардын, туруктуу жана убактылуу комиссиялардын жетекчилери аппараттын кызматкерлерин бул Регламент жана Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан аларга жүктөлгөн функцияларды жана милдеттерди аткаруу үчүн гана тарта алат;

з) аппараттын кызматкерлерине мыйзам тарабынан белгиленген тартипте алар тарабынан кызматтык милдеттерин аткаруу менен байланышкан  кысым көрсөтүү, коркутуу жана башка мыйзамга ылайык келбеген аракеттерден коргоо камсыз кылынат.


310. Шаардык Кеңештин аппаратынын кызматкерлери саясий партиялардын, диний жана башка коомдук бирикмелердин түзүмүн түзө алышпайт, шаардык Кеңештин фракцияларына карата нейтралдык позицияны ээлейт.


33-глава. Шаардык Кеңештин Регламентин сактоого көзөмөл жүзөгө ашыруу тартиби жана аны бузгандыгы үчүн жоопкерчилик чаралар


311. Шаардык Кеңештин Регламентине өзгөртүүлөр, толуктоолор жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн тартипте жаңы редакцияда шаардык Кеңештин Регламенти шаардык Кеңештин сессиясында депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

Фракциялар, туруктуу комиссиялар же шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын жарымынан азы тарабынан киргизилген шаардык Кеңештин Регламентине өзгөртүүлөр жана толуктоолор жөнүндө сунуштар шаардык Кеңештин сессиясынын күн тартибине киргизилет жана биринчи кезекте каралат.


312. Шаардык Кеңештин Регламентинин жоболорун түшүндүрүү жана анын сакталышына көзөмөлдү шаардык Кеңештин  мыйзамдуулук, укук-тартип, депутаттык этика, Регламент, мандат жана дин маселелери боюнча туруктуу депутаттык  комиссиясы жүзөгө ашырат.

Шаардык Кеңештин Регламентинин жоболорун түшүндүрүү шаардык Кеңештин сессиясында берилет жана зарылчылыкка жараша шаардык Кеңештин токтому менен бекитилет.


313. Шаардык Кеңештин Регламентин бузуу менен кабыл алынган токтомдор, алар кабыл алынган учурдан тартып жараксыз деп табылат.

Мындай жагдай пайда болгон учурда, фракциялар, туруктуу комиссиялар жана депутаттар мыйзамдуулук, укук-тартип, депутаттык этика, Регламент, мандат жана дин маселелери боюнча комиссияга кабыл алынган токтомду жокко чыгаруу талабы менен кайрылууга укуктуу.


314. Шаардык Кеңештин сессиясынын жыйынында катышуучулар тарабынан тартип бузуулар болсо, ага карата төмөнкү таасир этүүчү чаралар колдонулушу мүмкүн:

    а) тартипке чакыруу;

    б) протоколго бул жөнүндө жазуу менен тартипке чакыруу;

    в) сөгүш берүү;

    г)  сессиянын аягына чейин сөз сүйлөөдөн ажыратуу менен сөгүш берүү.


315. Сессияда төрагалык кылуучу гана сессиянын катышуучуларын тартипке чакырууга укуктуу.

Төрагалык кылуучу шаардык Кеңештин сессиясынын катышуучуларын төмөнкү учурларда тартипке чакырат, эгерде ал:

 • сессияда төрагалык кылуучунун уруксатысыз чыгып сүйлөсө;

-жүрүм-турум этикасынын эрежелерин сактабаса.


316. Төрага кайталап тартипке чакырган сессиянын катышуучусу жөнүндө протоколго жазылат.


317. Сессияда төрагалык кылуучунун сунушу боюнча депутатка шаардык Кеңештин Регламентин бузгандыгы үчүн сессияда катышкан депутаттардын көпчүлүк добушу менен сөгүш берилет.

Бул Регламентте каралган тартип бузуулар үчүн депутатка сөгүш берилет.


318.  Протоколдук чечим менен шаардык Кеңештин депутатына төмөнкү учурларда бул сессия убагында сөз сүйлөөдөн убактылуу ажыратуу менен сөгүш берилет:

- ага берилген жөнөкөй сөгүш берүү менен макул болбогондо;

- эгерде ал эки жолу жөнөкөй сөгүш алган болсо.


319. Шаардык Кеңештин Регламентинин сакталышына көзөмөл шаардык Кеңештин төрагасына жана мыйзамдуулук, укук-тартип, депутаттык этика, Регламент, мандат жана дин боюнча комиссияга жүктөлөт. Шаардык Кеңештин сессиясынын убагында шаардык Кеңештин Регламентинин сакталышына   сессияда төрагалык кылуучуга жүктөлөт.

            Ош шаардык Кеңешинин Регламентинин колдонуу мөөнөтү Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамына ылайык колдонулат.

                                               Талкуулоо
Пикир калтыруу
Пикирлер (0)