Сурап-билүү кызматы:
(3222) 7-21-60
(3222) 5-52-18
Меню
» » Ош шаардык Кеңеши жетектөөчү адис ваканттык кызмат орунун ээлөөгө кароо-сынак жарыялайт

Ош шаардык Кеңеши жетектөөчү адис ваканттык кызмат орунун ээлөөгө кароо-сынак жарыялайт

05 январь 2021, Вторник
1 742
0
1. Кесиптик билиминин деңгээли:

-  жогорку кесиптик билим же орто кесиптик билим (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык-экономикалык, Айыл чарба, Медициналык, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика, Маалыматтык технология адистиктери боюнча).


2.Иш стажы жана иш тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.


3. Кесиптик компетентт\\л\г\:

тъмънк\лърд\ бил\\:


-  Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жън\ндъ”;

- “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жън\ндъ” мыйзамдары;

- Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы  43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын Кодекси.


Тиешел\\ тармактагы мыйзамдарын

- “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ”;

- “Жергиликт\\ кеёештердин депутаттарын шайлоо жън\ндъ”;

- “Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык т\з\л\ш\ тууралуу” мыйзамдары. 

- Кыргыз Республикасынын Өкмът\н\н 2012-жылдын 23-июлундагы “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын ж\рг\з\\ боюнча типт\\ нускама жън\ндъ” №517 токтому.

Кызматтык милдеттерин аткаруу \ч\н  зарыл болгон кълъмдъ мамлекеттик (Кыргыз Республикасынын Өкмът\н\н 2017-жылдын 21-ноябрындагы  757 токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди.


Билгичтиги:

- документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүүиштиктүү этикеттин ыкмаларын бил\\, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

- командада иштөө.


Кънд\мдър\:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; 

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.


Жетектъъч\ адистин функционалдык милдеттери:


- шаардык Кеёештин тиешел\\ туруктуу депутаттык  комиссиясы менен иш алып барат;

- тейлеген туруктуу депутаттык комиссиянын аткара турган иштери боюнча жылдык пландарды т\зът, аткарылышынын жыйынтыгы менен отчетторду даярдайт, комиссиянын отурумдарынын протоколдорун алып барат, шаардык Кеёештин сессияларынын  кароосуна киргизил\\ч\ маселер боюнча токтомдордун долбоорлорун иштеп чыгат;

- сессияларга, отурумдарга депутаттардын жана ъз\ тейлеген маселелер боюнча чакырылгандардын катышуусун камсыз кылат;

- тейлеген туруктуу депутаттык комиссияга тиешел\\ болгон маселелер боюнча жарандардан, жеке жактардан, мекеме ишканалардан келип т\шкън каттар жана арыздар менен иш алып барат;       

- жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун коомдук органдары жана муниципалдык аймактык башкармалыктары менен иш алып барат;

- аксакалдар соттору менен иш алып барат жана аларды каттоого алат. Аксакалдар сотторунун търагаларына жана алардын м\чълър\нъ к\бъл\ктърд\ жасатып бер\\ боюнча иш ж\рг\зът; 

- сессиялардын  стенограммаларынын бъл\н\п берилген бъл\г\н  жазат;

- шаардык Кеёештин жана бъл\мд\н ишмердигине тиешел\\ башка иштерди аткарат. 
Кароо-сынакка катышуу \ч\н керектел\\ч\ документтер:


  1. Кароо-сынакка катышуу жън\ндъг\ жеке арыз.
  2. Дипломдун къч\рмъс\ (нотариалдык ырасталган).
  3. Ъзд\к баракча.
  4. С\рът 3х4 ълчъм\ндъг\ (2 даана).
  5. Эмгек китепченин къч\рмъс\ (нотариалдык ырасталган).
  6. Поспорттун къч\рмъс\.
  7. Ъм\р баян.
  8. Резюме.Документтер кулактандыруу жарыяланган к\ндън баштап 10 жумушчу к\нд\н ичинде тъмъндъг\ дарек боюнча кабыл алынат: Ош шаары, Ленин къчъс\-221, №39-кабинет. 


Сурап бил\\ телефону 7-11-96, 5-55-12.


Кароо-сынакты ъткър\\н\н убагы жана датасы кошумча маалымдалат.
Талкуулоо
Пикир калтыруу
Пикирлер (0)