Сурап-билүү кызматы:
(3222) 7-21-60
(3222) 5-52-18
Меню
» » Ош шаардык Кеңеши жетектөөчү адис ваканттык кызмат орунун ээлөөгө кароо-сынак жарыялайт

Ош шаардык Кеңеши жетектөөчү адис ваканттык кызмат орунун ээлөөгө кароо-сынак жарыялайт

07 октябрь 2021, Четверг
1 511
0

Ош шаардык Кеёеши жетектъъч\ адис  ваканттык кызмат орунун ээлъъгъ 

кароо-сынак жарыялайт 1. Кесиптик билиминин деңгээли:

-  жогорку кесиптик билим же орто кесиптик билим (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык-экономикалык, Айыл чарба, Медициналык, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика, Маалыматтык технология адистиктери боюнча).


2.Иш стажы жана иш тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.


3. Кесиптик компетентт\\л\г\:

тъмънк\лърд\ бил\\:


-  Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жън\ндъ”;

- “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жън\ндъ” мыйзамдары;

- Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеёештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын Кодекси.


Тиешел\\ тармактагы мыйзамдарын: 

- “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ”;

- “Жергиликт\\ кеёештердин депутаттарын шайлоо жън\ндъ”;

- “Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык т\з\л\ш\ тууралуу” мыйзамдары. 

- Кыргыз Республикасынын Өкмът\н\н 2012-жылдын 23-июлундагы “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын ж\рг\з\\ боюнча типт\\ нускама жън\ндъ” №517 токтому.

Кызматтык милдеттерин аткаруу \ч\н  зарыл болгон кълъмдъ мамлекеттик (Кыргыз Республикасынын Өкмът\н\н 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757 токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди.


Билгичтиги:

- документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын бил\\, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- ишкердик с\йлъш\\лърд\ ж\рг\з\\;

- командада иштъъ.


Кънд\мдър\:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; 

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.
Жетектъъч\ адистин функционалдык милдеттери:


- шаардык Кеёешинин ишмерд\\л\г\н\н коомчулукка  маалымдуулугун  камсыз кылуу максатында  жалпыга маалымдоо каражаттары менен   иш алып барат жана фото тартууну ж\рг\зът;

- сессияларда кабыл алынган токтомдордун расмий сайтта жана массалык   маалымдоо каражаттарында жарыяланышын камсыз кылат;  

- Ош шаардык Кеёешинин търагасынын жана анын орун басарынын медиа-планын иштеп чыгат;

- шаардык Кеёештин расмий сайтынын ишин ж\рг\зът, тиешел\\ маалыматтардын чагылдырылышын камсыздайт;

- сессиялардын материалдарынын электрондук варианттарын депутаттардын электрондук даректерине жайгаштырып, жеткир\\н\ камсыз кылат;

- търаганы жана анын орун басарын салтанаттуу иш-чараларга  барууда коштойт;

- сессиялардын  стенограммаларынын бъл\н\п берилген бъл\г\н  жазат;  

- шаардык Кеёештин жана бъл\мд\н ишмердигине тиешел\\ башка иштерди аткарат. 
Кароо-сынакка катышуу \ч\н керектел\\ч\ документтер:


  1. Кароо-сынакка катышуу жън\ндъг\ жеке арыз.
  2. Дипломдун къч\рмъс\ (нотариалдык ырасталган).
  3. Ъзд\к баракча.
  4. С\рът 3х4 ълчъм\ндъг\ (2 даана).
  5. Эмгек китепченин къч\рмъс\ (нотариалдык ырасталган).
  6. Паспорттун къч\рмъс\.
  7. Ъм\р баян.
  8. Резюме.


Документтерди кабыл алуу боюнча кулактандыруу Ош шаардык Кеёешинин расмий сайтына жарыяланган. Толук маалыматты www.oshkenesh.kg сайтынан алса болот.

Документтер кулактандыруу жарыяланган к\ндън тартып 10 жумушчу к\нд\н ичинде тъмъндъг\ дарек боюнча кабыл алынат: Ош шаары, Ленин къчъс\, 221 (№39-кабинет). 


Сурап бил\\ телефону 7-11-96, 5-55-12.


Кароо-сынакты ъткър\\н\н убагы жана датасы кошумча маалымдалат.

Талкуулоо
Пикир калтыруу
Пикирлер (0)