Сурап-билүү кызматы:
(3222) 7-21-60
(3222) 5-52-18
Меню
» » Ош шаардык Кеңеши административдик кызмат орундарынын төмөнкү топторунун кадрлар резервине киргизүү үчүн сынак жарыялайт

Ош шаардык Кеңеши административдик кызмат орундарынын төмөнкү топторунун кадрлар резервине киргизүү үчүн сынак жарыялайт

22 апрель 2022, Пятница
1 484
0


1. Административдик кызмат орундарынын кенже тобу: 


Кесиптик билиминин деңгээли:

-  жогорку  билим же орто кесиптик билим (багытына талап коюлбайт).

- иш стажына талап коюлбайт.


Кесиптик компетентт\\л\г\:

Тъмънк\лърд\ бил\\:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

- “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жън\ндъ” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

- “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жън\ндъ” Кыргыз Республикасынын мыйзамы.


Тиешел\\ тармактагы мыйзамдарын: 

- “Жергиликтүү кеёештердин депутаттарын шайлоо жън\ндъ” Кыргыз Республикасынын мыйзамы; 

- “Жергиликт\\ кеёештердин депутаттарынын статусу жън\ндъ” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типт\\ нускама. 

Кызматтык милдеттерин аткаруу \ч\н  зарыл болгон кълъмдъ (Кыргыз Республикасынын Өкмът\н\н 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757 токтомуна ылайык) мамлекеттик жана расмий тилдерди бил\\.


Билгичтиги:

- документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын бил\\, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

- командада иштөө.


Көндүмдөрү:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; 

- эмгектин жаёы шарттарын тез ъздъшт\р\\;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.


2. Административдик кызмат орундарынын улук тобу: 

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим (багытына талап коюлбайт).


2. Иш стажы жана   тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.


3.  Кесиптик компетенттүүлүгү:

Тъмънк\лърд\ бил\\:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

- “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жън\ндъ” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

- “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы; 

- “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

- “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типт\\ нускама. 


Тиешелүү тармактагы мыйзамдарды: 

- “Жергиликт\\ мамлекеттик администрация жана жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары жън\ндъ” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

- “Жергиликтүү кеёештердин депутаттарын шайлоо жън\ндъ” Кыргыз Республикасынын мыйзамы; 

- “Жергиликт\\ кеёештердин депутаттарынын статусу жън\ндъ” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

- Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757 токтомуна ылайык) мамлекеттик жана расмий тилдерди бил\\.Билгичтиги:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

- жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.


Көндүмдөрү:

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын бил\\, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- эмгектин жаёы шарттарын тез ъздъшт\р\\;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; 

- командада иштөө.


3. Административдик кызмат орундарынын башкы тобу: 

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим (багытына талап коюлбайт).


2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы;


3. Кесиптик компетентт\\л\г\:

тъмънк\лърд\ бил\\:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-«Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси;

- “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жън\ндъ” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

- “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жън\ндъ” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

- “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жън\ндъ” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

- “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

- “Коррупцияга каршы аракеттен\\ жън\ндъ” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типт\\ нускама. 


Тиешелүү тармактагы мыйзамдарды: 

- “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жън\ндъ” Конституциялык мыйзамы;

- “Жергиликт\\ мамлекеттик администрация жана жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары жън\ндъ” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

- “Жергиликтүү кеёештердин депутаттарын шайлоо жън\ндъ” Кыргыз Республикасынын мыйзамы; 

- “Жергиликт\\ кеёештердин депутаттарынын статусу жън\ндъ” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

Кызматтык милдеттерин аткаруу \ч\н зарыл болгон кълъмдъ (Кыргыз Республикасынын Өкмът\н\н 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757 токтомуна ылайык) мамлекеттик жана расмий тилдерди бил\\.Билгичтиги:

- маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

- ъз ишин жана т\з\мд\к бъл\мчън\н ишин натыйжалуу пландаштыруу;

- алдыга коюлган милдеттерди чеч\\ максатында жаңы ыкмаларды колдонуу \ч\н м\мк\нч\л\ктърд\ издъъ;

- кызматкерлердин алдына так белгиленген милдеттерди коюу жана алардын ишине обьективд\\ баа бер\\;

- ишкердик с\йлъш\\лърд\ ж\рг\з\\;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; 

- калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү (консультациялар, түшүндүрүү иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);

- ведомстволор аралык ъз ара аракеттен\\;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып кел\\ч\ къйгъйл\\ кырдаалдарды өз убагында къръ бил\\;

- чыр-чатактуу кырдаалдарды жънгъ салуу.


Көндүмдөрү:

- башкаруучулук менеджмент;

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

- түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда  тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана ыкмаларын издөө);

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо; 

- эмгектин жаёы шарттарын тез ъздъшт\р\\;

- компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.
Кароо-сынакка катышуу \ч\н керектел\\ч\ документтер:


  1. Кароо-сынакка катышуу жън\ндъг\ жеке арыз (муниципалдык кызмат ордунун тобун кърсът\\ менен).
  2. Резюме (электрондук даректи кърсът\\ менен), 
  3. Кадрларды каттоо боюнча ъзд\к баракчасы.
  4. Паспорттун къч\рмъс\.
  5. Аскердик билетинин къч\рмъс\.
  6. Ъм\р баян (ъз колу менен жазылган, соттолгон же соттолбогондугу жън\ндъг\ маалыматтарды кърсът\\ менен).
  7. Дипломдун къч\рмъс\ (нотариалдык же акыркы иштеген жеринен к\бълънд\р\лгън).
  8. Эмгек китепчесинин къч\рмъс\ (эгер эмгек стажы бар болсо), нотариалдык же акыркы иштеген жеринен к\бълънд\р\лгън.


Документтерди кабыл алуу боюнча кулактандыруу Ош шаардык Кеёешинин расмий сайтына жарыяланган. Толук маалыматты www.oshkenesh.kg сайтынан алса болот.

Документтер кулактандыруу жарыяланган к\ндън тартып 10 жумушчу к\нд\н ичинде тъмъндъг\ дарек боюнча кабыл алынат: Ош шаары, Ленин къчъс\, 221 (№39-кабинет). 


Сурап бил\\ телефону 7-11-96.


Кароо-сынакты ъткър\\н\н убагы жана датасы кошумча маалымдалат.

Талкуулоо
Пикир калтыруу
Пикирлер (0)